Povinný podíl OZP

Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Brně

Informace pro zaměstnavatele týkající se zaměstnávání povinného podílu osob se zdravotním postižením

Kontaktní pracovníci v jednotlivých okresech

Blansko Ing. Jiří Dvořák
Ing Hana Fišerová
950 103 430
950 103 435
jiri.dvorak@uradprace.cz
hana.fiserova@uradprace.cz
Brno - město Bc. Michal Nosek 950 104 245 michal.nosek@uradprace.cz
Brno-venkov Eva Vágovszká 950 105 318 eva.vagovszka@uradprace.cz
Břeclav Ing. Josef Julínek 950 107 447 josef.julinek@uradprace.cz
Hodonín Ivana Bělochová 950 115 325 Ivana.belochova@uradprace.cz
Vyškov Mgr. Přemysl Král 950 174 315 premysl.kral@uradprace.cz
Znojmo Marcela Komárková 950 176 321 marcela.komarkova@uradprace.cz

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou podle § 81 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zaměstnanosti), povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (dále jen „OZP“) ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.

Při zjišťování počtu zaměstnanců zaměstnavatele je pro tyto účely rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, který je zjišťován podle § 15 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška).

Uvedenou povinnost plní zaměstnavatel:
a) zaměstnáváním v pracovním poměru,
b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, se kterými Úřad práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele (§ 78), nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo
c) odvodem do státního rozpočtu

nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených pod písm. a) až c).

Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, včetně způsobů plnění, je zaměstnavatel povinen do 15. února následujícího roku písemně ohlásit krajské pobočce Úřadu práce, v jejímž územním obvodu je sídlo zaměstnavatele, který je právnickou osobou, nebo bydliště zaměstnavatele, který je fyzickou osobou.

Zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné uvedení v § 81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti, mohou pro účely splnění povinnosti uvedené v § 81 odst. 1 poskytnout v kalendářním roce své výrobky a služby nebo splnit zadané zakázky pouze do výše odpovídající 28násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce. O poskytnutém plnění jsou zaměstnavatelé povinni vést evidenci, která obsahuje identifikační údaje odběratele a cenu dodaných výrobků, služeb nebo zadaných zakázek bez daně z přidané hodnoty, datum dodání výrobků, služeb nebo zadání zakázek a číslo dokladu, na jehož základě byla dodávka výrobků, služeb nebo zakázek uskutečněna.

Výše odvodu do státního rozpočtu podle § 81 odst. 2 písm. c) zákona o zaměstnanosti činí za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl OZP vznikla.

Výše průměrné mzdy v národním hospodářství za rok 2019 činila 33 429 Kč.

Odvod do státního rozpočtu podle § 82 odst. 1 zákona o zaměstnanosti poukazuje zaměstnavatel do 15. února následujícího roku do státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu práce.

Číslo účtu Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Brně:   7712- 47824621/0710

variabilní symbol = IČ poukazující organizace, konstantní symbol = 1148.

U zaměstnavatelů, kteří jsou agenturou práce podle § 14 odst. 3 písm. b) zákona o zaměstnanosti, se do celkového počtu zaměstnanců v pracovním poměru nezapočítají zaměstnanci, kteří jsou dočasně přiděleni k výkonu práce k uživateli.

Formulář „Ohlášení plnění povinného podílu OZP na celkovém počtu zaměstnanců“ za rok 2019 zde

Povinný podíl OZP od 1.10.2017

Od 6.2.2018 byla pro odběratele náhradního plnění zpřístupněna možnost registrace pro nahlížení do Evidence náhradního plnění na portále MPSV. Návod k vytvoření žádosti o registraci je dostupný zde.

 

Od 1. 10. 2017 vstoupila v platnost novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, která stanovuje povinnost pro dodavatele náhradního plnění zadávat jednotlivá náhradní plnění do evidence náhradního plnění.

Poslední aktualizace: 9. 1. 2020