Povinný podíl OZP

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (dále jen „OZP“) ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.

 

Povinný podíl splní zaměstnavatel:

  • zaměstnáváním OZP v pracovním poměru,
  • odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, se kterými Úřad práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od OZP, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám (tzv. náhradní plnění),
  • odvodem do státního rozpočtu,
  • nebo vzájemnou kombinací všech těchto způsobů.

 

Plnění povinného podílu je zaměstnavatel povinen do 15. února následujícího roku písemně ohlásit Krajské pobočce Úřadu práce ČR, v jejímž územním obvodu je sídlo zaměstnavatele, který je právnickou osobou, nebo bydliště zaměstnavatele, který je fyzickou osobou.

 

Přepočtení ročního počtu zaměstnanců pro účely plnění povinného podílu:

  • týká se pouze zaměstnanců v pracovním poměru,
  • zjišťuje se jako podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin v daném kalendářním roce.

 

Zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné uvedení v § 81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti mohou pro účely splnění povinného podílu poskytnout v kalendářním roce své výrobky a služby nebo splnit zadané zakázky pouze do výše:

  • odpovídající 28násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od zaplacení poskytnutého plnění údaje o poskytnutém plnění vloží do evidence vedené ministerstvem práce a sociálních věcí.

Výše odvodu do státního rozpočtu:

  • činí za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, 2,5násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl OZP vznikla.

 

Formulář „Ohlášení plnění povinného podílu OZP na celkovém počtu zaměstnanců“:

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/ohlaseni-plneni-povinneho-podilu-osob-se-zdravotnim-postizenim-na-celkovem-poctu-zamestnancu-zamestnavatele

 

V případě nejasností spojených s plnění povinného podílu doporučujeme konzultaci s odborným pracovníkem trhu práce příslušného kontaktního pracoviště.

 

ÚDAJE PLATNÉ PRO KRAJ VYSOČINA:

Číslo účtu Úřadu práce ČR – Krajské pobočky v Jihlavě: 7712-37822681/0710, variabilní symbol = IČ poukazující organizace, konstantní symbol = 1148.

 

Kontaktní osoby pro problematiku plnění povinného podílu OZP

 

Havlíčkův Brod

Monika Kučírková, tel: 950 114 451, e-mail: monika.kucirkova@uradprace.cz

Jihlava Ing. Milada Štefková, 950 123 321, e-mail: milada.stefkova@uradprace.cz

Pelhřimov

Ing. Eliška Hošková, tel: 950 145 324, e-mail: eliska.hoskova@uradprace.cz

Třebíč

Marie Nováková, tel: 950 169 659, e-mail: marie.novakova3@uradprace.cz

Žďár nad Sázavou

Dana Laryšová, tel: 950 177 484, e-mail: dana.larysova@uradprace.cz

 

Úřední hodiny

PO a ST 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hod., ÚT a ČT 8:00 – 11:00 hod.

PÁ 8:00 – 11:00 hod. (jen pro evidenci uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty)

 

Poslední aktualizace: 11. 2. 2020