Osobní údaje v informačním systému služeb zaměstnanosti

 

Naplnění povinností uvedených v § 18 odst.2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Povinnosti ukládá správci uvedené ustanovení takto:

" (2) Správce, který provádí zpracování podle § 18 odst. 1 písm. b), je povinen zajistit, aby informace, týkající se zejména účelu zpracování, kategorií osobních údajů, kategorií subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchování, které by byly jinak přístupné prostřednictvím registru vedeného Úřadem pro ochranu osobních údajů podle §35, byly zpřístupněny, a to i dálkovým přístupem nebo jinou vhodnou formou."

 

Informační systém služeb zaměstnanosti

Státní správu v oblasti státní politiky zaměstnanosti v České republice vykonávají podle § 2 odst. 3 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, Ministerstvo práce a sociálních věcí a úřady práce.

Pro výkon své působnosti dané jim tímto zákonem vede MPSV pro účely zaměstnanosti centrální evidenci:

 • zájemců o zaměstnání,
 • uchazečů o zaměstnání,
 • osob se zdravotním postižením,
 • cizinců a
 • evidenci povolení k výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětí.
  Tyto evidence vycházejí z údajů úřadů práce a mohou být využívány k účelům stanoveným zvláštními právními předpisy; pro jiné účely se údaje používají anonymně.
 • evidenci agentur práce.

Úřady práce vedou evidenci:

 • volných pracovních míst,
 • zájemců o zaměstnání,
 • uchazečů o zaměstnání,
 • osob se zdravotním postižením,
 • cizinců,
 • povolení k výkonu umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dětí.

Údaje z těchto evidencí předávají úřady práce do centrálních evidencí vedených ministerstvem.

 

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je

 • zprostředkování zaměstnání uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání,
 • výplata podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci,
 • poskytování příspěvků z prostředků aktivní politiky zaměstnanosti,
 • zabezpečování pracovní rehabilitace,
 • zaměstnávání cizinců,
 • povolování výkonu činnosti dětí,
 • povolování zprostředkování zaměstnávání.

 

Kategorie osobních údajů

Podle § 17 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, lze osobní údaje o fyzických osobách a údaje o zaměstnavatelích získávat, zpracovávat a sdělovat jen pro účely zprostředkování zaměstnání a statistické účely. Pokud tento zákon nestanoví jinak, platí pro zpracování osobních údajů zvláštní právní předpis.

Osobní údaje o fyzických osobách, kterým úřad práce nebo agentura práce zprostředkovává zaměstnání nebo poskytuje další služby podle tohoto zákona, lze zpracovávat pouze se souhlasem osob, jichž se tyto údaje týkají.

Ke zpracování osobních údajů o fyzických osobách, kterým úřad práce zprostředkovává zaměstnání v rámci členských států Evropské unie, a k předání těchto údajů, jakož i údajů o dobách zaměstnání fyzických osob v České republice do členských států Evropské unie a Evropskému koordinačnímu výboru se nevyžaduje povolení Úřadu pro ochranu osobních údajů podle zvláštního právního předpisu.

Ke zpracování osobních údajů o fyzických osobách, kterým úřad práce zprostředkovává zaměstnání mimo území členských států Evropské unie, ke zpracování osobních údajů o fyzických osobách, kterým agentury práce zprostředkovávají zaměstnání do zahraničí, k předání těchto údajů, jakož i údajů o dobách zaměstnání fyzických osob v České republice do zahraničí se vyžaduje povolení Úřadu pro ochranu osobních údajů podle zvláštního právního předpisu.

MPSV a úřady práce zpracovávají tyto osobní údaje:

 1. jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,
 2. státní občanství,
 3. rodné číslo nebo datum a místo narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno,
 4. bydliště.

Kromě těchto osobních údajů zpracovávají úřady práce další údaje, které jsou nutné pro jednotlivé účely zpracování. Jedná se o údaje o:

 1. kvalifikaci uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání,
 2. zdravotních omezeních a údaje, které uchazeče o zaměstnání omezují v souvislosti se zprostředkováním zaměstnání,
 3. právním důvodu, na základě kterého byla uznána fyzická osoba osobou se zdravotním postižením,
 4. pohlaví cizinců vedených v evidenci úřadu práce,
 5. jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zákonného zástupce dítěte, pro které je žádáno povolení k výkonu činnosti dítěte, bydliště nebo místo, kde se zdržuje,
 6. údaje o fyzické osobě, pro kterou bude dítě činnost vykonávat, nebo o provozovatelích činnosti, bude-li dítě vykonávat činnost pro více provozovatelů činnosti.

 

Kategorie subjektů údajů

Fyzické osoby, které jsou účastníky právních vztahů vznikajících podle § 3 zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

 

Kategorie příjemců údajů

Úřad práce je povinen

 1. sdělovat správcům daně na jejich vyžádání částku podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci vyplácenou jednotlivým uchazečům o zaměstnání nebo částku podpory při rekvalifikaci vyplácenou osobám se zdravotním postižením zařazeným do teoretické nebo praktické přípravy pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost,
 2. poskytovat na žádost orgánu sociálního zabezpečení údaje o vedení fyzické osoby v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytování podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci a dále informace o součinnosti uchazeče o zaměstnání s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání,
 3. zdravotním pojišťovnám údaje potřebné pro stanovení pojistného na veřejné zdravotní pojištění,
 4. sdělit na vyžádání zdravotní pojišťovny údaje o počtu zaměstnanců zaměstnavatele, pokud je má k dispozici,
 5. sdělit údaje o počtu zaměstnanců organizace nebo malé organizace na vyžádání okresní správy sociálního zabezpečení, pokud je má k dispozici,
 6. zasílat České správě sociálního zabezpečení prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí údaje o době, po kterou uchazeči o zaměstnání náležela podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, a době, po kterou tato podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležely, a to vždy po uplynutí kalendářního roku,
 7. poskytovat orgánům činným v trestním řízení údaje potřebné pro trestní řízení,
 8. sdělovat soudům a správním orgánům údaje potřebné pro občanské soudní řízení a správní řízení,
 9. jsou povinny neprodleně písemně oznámit policii zaměstnávání cizince bez povolení k pobytu, nenastoupení cizince na pracovní místo uvedené v povolení k zaměstnání, ukončení zaměstnání cizince před uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání a odejmutí povolení k zaměstnání cizinci,
 10. poskytovat orgánům oprávněným podle zvláštního zákona (č.166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů) ke kontrole činností Ministerstva práce a sociálních věcí a úřadů práce provádějících státní správu na úseku zaměstnanosti údaje potřebné k provádění této kontroly,
 11. poskytovat Českému statistickému úřadu údaje potřebné pro vedení statistických registrů, s výjimkou údajů týkajících se jednotlivých osob,
 12. ohlásit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení zařazení fyzické osoby, která je uznána za dočasně neschopnou práce, na pracovní rehabilitaci,
 13. podávat orgánům sociálního zabezpečení sdělení potřebná pro provádění a správu sociálního zabezpečení.

Dále Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytuje podle § 64a odst. 4 písm. b) zákona č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, na žádost dalším orgánům příslušným plnit úkoly vyplývající pro ně z práva Evropských společenství (Nařízení Rady (EEC) 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství. Nařízení Rady (EEC) 574/72 stanovující postup provádění Nařízení Rady (EEC) 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství) údaje v oblasti dávek v nezaměstnanosti nezbytné pro plnění těchto úkolů, a to v rozsahu nezbytném pro plnění těchto úkolů.

 

Doba uchování údajů

Úřad práce je povinen po ukončení vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání a vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání zablokovat údaje týkající se uchazeče o zaměstnání do doby, než nastanou nové důvody pro jejich další zpracování (§ 32 odst.2 zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti).

Úřad práce je povinen po ukončení poskytování služeb podle tohoto zákona nebo poté, co fyzická osoba přestane být osobou se zdravotním postižením, údaje týkající se této fyzické osoby učinit nepřístupnými do doby, než nastanou nové důvody pro jejich další zpracování (§ 68 odst.3 zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti).