Nejčastější otázky a odpovědi k novele zákona č.435/2004Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“) v souvislosti s agenturami práce

1. Je držitel povolení ke zprostředkování zaměstnání podle ust. § 14 odst. 1 písm. a) a c) zákona o zaměstnanosti povinen poskytnout kauci?

Ne. Povinnost poskytnutí kauce se vztahuje pouze na agentury práce, které disponují povolením ke zprostředkování zaměstnání pro formu podle ust. § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti, a na právnické a fyzické osoby, které o danou formu zprostředkování zaměstnání již zažádali nebo zažádají.

2. Pokud jako držitel povolení k tzv. agenturnímu zaměstnávání kauci neposkytnu, co se stane?

Na základě novely zákona o zaměstnanosti vzniká agenturám práce, které disponují platným povolením ke zprostředkování zaměstnání podle ust. § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti, povinnost poskytnout kauci do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti novely zákona o zaměstnanosti. Marným uplynutím stanovené lhůty, tj. neposkytnutím částky na zvláštní účet generálního ředitelství Úřadu práce České republiky (dále jen „úřad práce“), předmětné povolení ke zprostředkování zaměstnání ze zákona zaniká.

3. Mohu ihned požádat o nové povolení v případě, že došlo k zániku předchozího povolení ze zákona pro neposkytnutí kauce?

Ano, zákon o zaměstnanosti se zánikem povolení ze shora uvedeného důvodu nespojuje žádnou následnou lhůtu, ve které by nebylo možné podat novou žádost o povolení ke zprostředkování zaměstnání pro formu dle § 14 odst. 1 písm. b) tohoto zákona.

4. Co je to přeplatek a kdy je kauce vratná?

Pro správu placení a tedy i vrácení kauce se použijí přiměřeně ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“). Poskytnutá kauce je bezúročně uložena na zvláštním účtu úřadu práce po celou dobu platnosti povolení ke zprostředkování zaměstnání podle ust. § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti. Zánikem povolení ke zprostředkování zaměstnání se kauce stává přeplatkem ve smyslu daňového řádu. Před vrácením kauce se na tento přeplatek aplikuje tzv. test vratitelnosti, kdy se přeplatek převede nejprve na úhradu případných nedoplatků agentury práce u úřadu práce a následně u jiného správce daně, resp. správního orgánu. Neexistuje-li žádný takový nedoplatek, stává se kauce vratitelným přeplatkem, který je agentuře práce vrácen převodem na účet do 60 dnů ode dne zániku povolení.

5. Jakým způsobem se kauce poskytuje?

Kauci budou poskytovat fyzické nebo právnické osoby (žadatelé) již v průběhu správního řízení o udělení povolení v příslušné formě zprostředkování zaměstnání, a to na výzvu úřadu práce připsáním částky 500.000,- Kč na zvláštní účet č. 16010-37827001/0710. Tuto částku je nutno poslat jednorázově a v celkové výši! Právnická nebo fyzická osoba žádající o udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání podle ust. § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti bude k poskytnutí kauce písemně vyzvána po splnění všech stanovených podmínek pro udělení povolení.

Agentury práce, kterým bylo přede dnem nabytí účinnosti novely zákona o zaměstnanosti vydáno povolení ke zprostředkování zaměstnání podle ust. § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti, poskytnou kauci v zákonem stanovené lhůtě na shora uvedený účet úřadu práce, přičemž jako variabilní symbol uvedou identifikační číslo (IČ), v případě právnických osob, nebo rodné číslo, v případě fyzických osob.

6. Vykonával jsem funkci odpovědného zástupce pro účely zprostředkování zaměstnání u právnické osoby od 1. 1. 2016 do 30. 10. 2016, které bylo v roce 2016 odejmuto povolení ke zprostředkování zaměstnání. Ze své funkce jsem odstoupil již v průběhu správního řízení vedeného z moci úřední o odejmutí příslušného povolení ke zprostředkování, tedy ještě před jeho odejmutím. Mohu funkci odpovědného zástupce vykonávat pro jinou právnickou osobu?

Podle ust. § 60 odst. 2 zákona o zaměstnanosti je jednou z podmínek pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání skutečnost, že žádající fyzická osoba nebo odpovědný zástupce v posledních 3 letech nevykonávala funkci odpovědného zástupce u právnické osoby, statutárního orgánu nebo orgánu právnické osoby, které bylo odejmuto povolení ke zprostředkování zaměstnání z důvodů podle § 63 odst. 2 písm. a) až f) nebo § 63 odst. 3 zákona o zaměstnanosti, a to v době, kdy u této právnické osoby nastaly nebo trvaly skutečnosti, které vedly k odejmutí tohoto povolení. Pokud tedy v období od 1. 1. 2016 do 30. 10. 2016 nastala nebo trvala skutečnost, na jejímž základě je povolení ke zprostředkování zaměstnání odejímáno, pak můžete funkci odpovědného zástupce opět vykonávat až po uplynutí 3 let ode dne právní moci rozhodnutí o odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání.

7. Musí být odpovědný zástupce zaměstnancem žádající právnické osoby?

Na základě novely zákona o zaměstnanosti, konkrétně ust. § 60 odst. 10, lze funkci odpovědného zástupce nyní vykonávat pouze v pracovním poměru s pracovní dobou sjednanou v rozsahu nejméně 20 hodin týdně. Tato podmínka se nevyžaduje u fyzické osoby, která je současně statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu žádající právnické osoby.

Povinnost upravit vztah s odpovědným zástupcem do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti novely zákona o zaměstnanosti má rovněž právnická osoba, která zažádala o udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání, nebo které bylo uděleno toto povolení před nabytí účinnosti novely zákona o zaměstnanosti.

8. Je nutné tento pracovní poměr odpovědného zástupce úřadu práce dokládat?

Zákon o zaměstnanosti takovou povinnost neukládá. Úřad práce si danou skutečnost může ověřit ze své úřední činnosti, avšak plnění podmínky pracovněprávního vztahu odpovědného zástupce k právnické osobě bude předmětem následné kontrolní činnosti orgánů inspekce práce.

Nesplnění této povinnosti představuje skutkovou podstatu přestupku dle § 140 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti, případně skutečnost vedoucí k odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 63 odst. 2 písm. c) zákona o zaměstnanosti.

9. Jaká je doba platnosti povolení ke zprostředkování zaměstnání?

Povolení ke zprostředkování zaměstnání podle ust. § 14 odst. 1 písm. a) a c) zákona o zaměstnanosti se vydává na dobu neurčitou. Povolení ke zprostředkování zaměstnání podle ust. § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti se bude vydávat na dobu 3 let, vyjma opakovaného povolení, které se bude vydávat na dobu neurčitou.

10. Co je to opakované povolení?

V případě podání další žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání podle ust. § 14 odst. 1 písm. b) zákona o zaměstnanosti nejdříve 3 měsíce před uplynutím platnosti předchozího povolení vydaného pro tuto formu zprostředkování zaměstnání, se povolení vydává na dobu neurčitou jako opakované. Jednou z podmínek však je, aby předchozí povolení ke zprostředkování zaměstnání nezaniklo před vydáním tohoto opakovaného povolení.

11. Pokud agentura práce nesplní svou povinnost doložit úřadu práce doklad o sjednání pojištění záruky do 2 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení ke zprostředkování zaměstnání, jaké postihy jí hrozí?

Nedoložení sjednaného pojištění úřadu práce ve stanovené lhůtě se nově stává přestupkem, za který se uloží pokuta do 20.000,- Kč, avšak to pouze v případě pokud má agentura práce pojištění řádně sjednáno, tj. pouze opomenula splnit svou povinnost doložit doklad o jeho sjednání do 2 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o povolení ke zprostředkování zaměstnání.

12. Ukotvuje novela zákona o zaměstnanosti nějaké nové důvody pro odejmutí povolení ke zprostředkování zaměstnání?

Ano. Podle ust. § 63 odst. 2 písm. h) zákona o zaměstnanosti úřad práce povolení ke zprostředkování zaměstnání odejme, jestliže právnická nebo fyzická osoba nejméně po dobu 2 let dočasně nepřidělí žádného svého zaměstnance k výkonu práce u uživatele.

13. Dochází k dalším změnám na úseku agenturního zaměstnávání vztahující se k uživateli?

Jednou z klíčových změn, kterou novela přinesla, je zvýšená míra odpovědnosti uživatele, resp. jeho spoluodpovědnost za dodržování právních předpisů v oblasti agenturního zaměstnávání. Vedle zákona o zaměstnanosti dochází ke změně zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), do kterého byl vložen § 307b upravující povinnost agentury práce a uživatele zajistit, aby zaměstnanec agentury práce nebyl dočasně přidělen k výkonu práce u uživatele, u něhož je současně zaměstnán v základním pracovněprávním vztahu, nebo konal a koná v témže kalendářním měsíci práci na základě dočasného přidělení jinou agenturou práce.

14. Jak si mám vyložit § 307b zákoníku práce?

Jestliže je fyzická osoba zaměstnancem více agentur práce, tj. uzavře více dohod o dočasném přidělení s více agenturami práce, v témže kalendářním měsíci může být k jednomu uživateli přidělena pouze jednou agenturou práce. Agentury práce rovněž nesmí k uživateli přidělovat jeho zaměstnance.

15. Došlo také k úpravám práv a povinností uživatelů?

Agentura práce a uživatel jsou povinni zabezpečit, aby pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nebyly horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance. Za tímto účelem musí dohoda agentury práce s uživatelem obsahovat informace o pracovních a mzdových nebo platových podmínkách zaměstnance uživatele, který vykonává nebo by vykonával stejnou práci jako dočasně přidělený zaměstnanec. Pokud toto uživatel nezajistí nebo zmiňované údaje uvede nesprávně, dopustí se přestupku podle ust. § 20a nebo § 33a zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, za který mu lze uložit pokutu až do výše 1.000.000,- Kč.

Přestupkem podle tohoto ustanovení je rovněž nesplnění povinnosti podle § 307b zákoníku práce.

16. Jaká existují omezení pro dočasné přidělování cizinců?

Dosavadní znění zákona o zaměstnanosti neumožnovalo agenturám práce dočasně přidělit k výkonu práce u uživatele zaměstnance, kterým byla vydána zaměstnanecká karta, modrá karta, nebo kterým bylo vydáno povolení k zaměstnání. Novela zákona o zaměstnanosti toto omezení ruší. Při přidělování cizinců je třeba dále zohlednit nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat.

17. Mohu zprostředkovávat zaměstnání cizincům z tzv. třetích zemí, pokud jsem držitelem povolení ke zprostředkování zaměstnání dle § 60 odst. 1 písm. a) zákona o zaměstnanosti na území České republiky, které mi bylo uděleno na základě zákona o zaměstnanosti účinného před jeho novelou?

Přestože na základě nové právní úpravy dochází ke sloučení druhů povolení ke zprostředkování zaměstnání v § 60 zákona o zaměstnanosti a došlo ke zrušení omezení uvedeného v odpovědi na dotaz č. 16, pak tato změna nemá vliv na vydaná povolení za účinnosti zákona o zaměstnanosti před předmětnou novelizací. Agentury práce jsou nadále při své činnosti vázány výrokovou částí příslušného rozhodnutí, na jehož základě bylo příslušné povolení vydáno.