Informace pro zaměstnavatele

Logo ESF

Název projektu:

Outplacement v MSK

Doba realizace:

1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_044/0006087

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Zpět na úvodní stranu

Informace pro zaměstnavatele

V projektu Outplacement v Moravskoslezském kraji bude podporováno zaměstnávání účastníků s využitím nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), zejména rekvalifikace účastníků projektu dle požadavků potenciálních zaměstnavatelů a také vytvořená pracovní místa dle metodiky OP Z.

Pokud má zaměstnavatel na vytvořené pracovní místo již vybraného účastníka projektu, kterým místo obsadí, může si podat žádost o poskytnutí příspěvku na vytvořené pracovní místo.

Pokud nového zaměstnance z řad účastníků projektů teprve hledá, vyplní dokument Nabídka pracovního místa, který je uvedený na webových stránkách projektu a formulář zašle elektronicky kontaktní osobě. Doporučujeme vyplnit informace tak, aby bylo možné nabízené pracovní místo dle požadavků zaměstnavatele nabízet účastníkům projektu (např. detailní popis pracovní náplně, požadované vzdělání, dovednosti, odborné znalosti, praxe aj.). Dle poskytnutých informací bude pracovníky ÚP organizován výběr vhodných účastníků projektu pro nabízenou pozici, ze kterých si zaměstnavatel může následně vybrat.

Žádost o poskytnutí příspěvku na vytvořené pracovní místo
Vyplněnou žádost včetně povinných příloh a čestného prohlášení žadatele o podporu De-minimis zašle zaměstnavatel kontaktní osobě (viz kontakt níže). Žádost bude posouzena komisí, a to zpravidla do 1 měsíce od jejího podání včetně všech příloh (pokud žadatel požádá ÚP ČR, aby za něj vyřídil bezdlužnosti, lhůta 1 měsíce může být o dobu vyřizování bezdlužností prodloužena).
Ke dni projednání žádosti musí mít účastník projektu ukončeno nekolidující zaměstnání u zaměstnavatele.
Na finanční příspěvky není právní nárok.

Účastník projektu nastoupí na dané pracovní místo až po uzavření dohody s ÚP ČR.

Pro uzavření dohody je podstatné, že žadatel*:

  • nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky;
  • nemá nedoplatek ani penále na pojistném na veřejné zdravotní pojištění;
  • nemá nedoplatek ani penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

*příspěvek lze schválit v případě povolení splácení ve splátkách, pokud zaměstnavatel není v prodlení se splácením splátek nebo je mu povoleno posečkání daně.

Zaměstnavatel má možnost potvrzení o bezdlužnosti doložit sám, nebo může ÚP ČR pověřit, aby si, na základě ustanovení § 147b zákona o zaměstnanosti, vyžádal potvrzení o bezdlužnosti od příslušných institucí sám.

Upozorňujeme, že Žádost lze podat pouze za situace, kdy vytvořené pracovní místo bude následně obsazeno účastníkem projektu.

Podat žádost lze:

  • poštou nebo osobně na adresu: Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Ostravě, Zahradní 368/12, 701 10 Moravská Ostrava
  • elektronicky pomocí datové schránky: číslo datové schránky twrzpnd
  • osobně na adrese: Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Ostravě, Pivovarská 84/1, 701 00 Moravská Ostrava

Veškerá administrace poskytovaných příspěvků (podpisy dohod, dokládání vyúčtování aj.) bude probíhat pouze na Krajské pobočce v Ostrava, pracovišti Pivovarská 84/1, 701 00 Moravská Ostrava.

Základní kritéria poskytování finančních příspěvků v projektu Outplacement v Moravskoslezském kraji

V rámci projektu mohou být poskytnuty příspěvky na úhradu vyplacených mzdových nákladů na vytvořené pracovní místo dle metodiky OP Z. Příspěvky jsou nenárokové. O poskytnutí rozhoduje hodnotící komise. Finanční příspěvky budou zaměstnavatelům poskytovány v přiznané výši jen na základě písemné dohody s Úřadem práce České republiky (ÚP ČR).

Podmínky poskytnutí příspěvku

Na základě podané žádosti a uzavřené písemné dohody může ÚP ČR prostřednictvím Krajské pobočky v Ostravě v rámci projektu Outplacement v Moravskoslezském kraji a podle § 119 a §120 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, a v souladu s platnými vnějšími akty řízení MPSV a GŘ ÚP zaměstnavatelům poskytnout příspěvek na vytvořené pracovní místo na úhradu vyplacených mzdových nákladů na zaměstnance (konkrétního zájemce/uchazeče o zaměstnání – dále ZoZ/UoZ) včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění.

Podmínkou přiznání příspěvku je uzavření pracovního poměru na dobu neurčitou, který bude realizován až po podpisu dohody. Zaměstnavatel je povinen poskytnout mzdu alespoň ve výši nejnižší úrovně zaručené mzdy odpovídající vykonávané skupině prací (dle platných právních předpisů).

Výše finančního příspěvku

Finanční příspěvky na vytvořené pracovní místo budou poskytovány na dobu max. 9 měsíců ve výši max.15.000 Kč měsíčně.

V případě zkráceného pracovního úvazku dojde ke krácení maximální výše poskytnutého měsíčního příspěvku.

Úhrada finančního příspěvku se provádí měsíčně, vždy až po předložení formuláře "Vyúčtování mzdových nákladů – vytvořené pracovní místo".

Dokumenty pro zaměstnavatele

Příspěvky nelze poskytovat:

  • Organizačním složkám státu a státním příspěvkovým organizacím. Při vymezení okruhu organizačních složek státu se vychází ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Státní příspěvkové organizace jsou organizace zřízené zákonem nebo na základě zákona (např. zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
  • Organizačním složkám územních samosprávných celků a vyšších územních samosprávných celků (§ 24 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).
  • Žadateli o příspěvek, pokud je příjemcem peněžních prostředků poskytovaných na stejný účel ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků, vyšších územních samosprávných celků, strukturálních fondů EU, případně z jiných programů a projektů EU.
  • Zaměstnavateli, kterému byla na stejný účel poskytnuta hmotná podpora v rámci investičních pobídek, a to po dobu účinnosti dohod sjednaných s MPSV nebo s ÚP ČR.

Kontakt:

Poradenství pro zaměstnavatele zajišťuje:

Projektová manažerka:

Ing. Marcela Janiurková, T: 950 143 780, Email: marcela.janiurkova@uradprace.cz