Informace pro zaměstnavatele

Logo ESF

Název projektu:

Příležitost dělá zaměstnance

Doba realizace:

1. 2. 2016 – 30. 4. 2023

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000027

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Zpět na úvodní stranu

Informace pro zaměstnavatele

Vážení zaměstnavatelé,

Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Ostravě si Vás dovoluje oslovit s nabídkou podpory při podpoře pracovního místa či zvýšení kvalifikace účastníka projektu v průběhu zaměstnání. Nabízíme tyto nástroje aktivní politiky zaměstnanosti:

  • rekvalifikace (RK),
  • práce na zkoušku (PnZ),
  • veřejně prospěšné práce (VPP),
  • společensky účelná pracovní místa vyhrazená (SÚPM).

V rámci projektu mohou být poskytnuty příspěvky na společensky účelné pracovní místo vyhrazené (SÚPM). Příspěvky jsou nenárokové. O poskytnutí a výši příspěvku rozhoduje hodnotící komise. Finanční příspěvky budou zaměstnavatelům poskytovány v přiznané výši jen na základě písemné dohody s Úřadem práce České republiky (ÚP ČR).

ÚP ČR může zaměstnavateli na jeho žádost poskytnout příspěvek na skutečně vynaložené mzdové náklady. Posouzení výše příspěvku formou SÚPM je předmětem hodnotícího procesu a bude nastavena jako procentní sazba ze skutečně vynaložených prostředků na mzdy nebo platy včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, maximálně však do 100 % těchto nákladů a stanovené maximální výše příspěvku, a to na základě kombinace doby vedení umísťovaného uchazeče o zaměstnání v evidenci uchazečů o zaměstnání a jeho znevýhodnění. Maximální výše příspěvků pro projekt Příležitost dělá zaměstnance je stanovena v souladu s vnitřním řídícím aktem ÚP ČR, viz. tabulka níže.

Příspěvky na VPP a SÚPM jsou poskytovány na dobu max. 12 měsíců. Příspěvek na PnZ je pouze na 3 měsíce.

Výše finančních příspěvků na nástroje a opatření APZ

nástroj APZ

výše příspěvku u plného pracovního úvazku

 
 

evidence  24 měsíců

evidence > 24 měsíců

 

VPP

16.000 Kč

 

SÚPM vyhrazené

max. 13.000 Kč

max. 15.000 Kč

 

SÚPM vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání do 30 let a nad 50 let věku, OZP 

max. 15.000 Kč

max. 16.000 Kč

 

Práce na zkoušku

(forma SÚPM vyhrazené) 

ZŠ, SŠ

 

max. 10.000 Kč

max. 12.000 Kč

 

Dokumenty pro zaměstnavatele

V případě, že chcete nabídnout pracovní příležitost účastníkovi projektu, elektronicky nám zašlete tento dokument: Nabídka pracovního místa (55.84 kB)

Další dokumenty:

Obecně platný postup a podmínky

Žadatel o příspěvek nejprve zašle Nabídku pracovního místa (viz výše) a ve spolupráci s pracovníky ÚP bude zorganizováno výběrové řízení / pohovory s účastníky projektu. Na jeho základě si může zaměstnavatel vybrat vhodného účastníka pro nabízenou pozici. Posléze žadatel vyplní žádost a zašle jej administrátorovi projektu (vizte níže). Žádost bude komisí posouzena, a to zpravidla do 1 měsíce od jejího podání včetně všech příloh (pokud žadatel požádá ÚP, aby za něj vyřídil bezdlužnosti, lhůta 1 měsíc může být o dobu vyřizování bezdlužností prodloužena). Ke dni projednání žádosti musí mít účastník projektu ukončeno nekolidující zaměstnání u zaměstnavatele. Při schválení žádosti uzavře ÚP se zaměstnavatelem Dohodu o vyhrazení SÚPM / vytvoření VPP, následně uzavře zaměstnavatel se zaměstnancem pracovní poměr, a to na dobu určitou, nebo neurčitou. Zaměstnavatel je povinen poskytnout mzdu alespoň ve výši nejnižší úrovně zaručené mzdy odpovídající vykonávané skupině prací (dle platných právních předpisů). Na finanční příspěvky není právní nárok.

Příspěvky jsou poskytovány na základě dohody v případě, že účastníkovi projektu nelze zajistit uplatnění jiným způsobem. Účastník projektu nastoupí na dané pracovní místo až po uzavření dohody s ÚP.

Pro uzavření dohody je podstatné, že žadatel*:

  • nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky - finanční úřad a celní úřad,
  • nemá nedoplatek ani penále na pojistném na veřejné zdravotní pojištění vč. pojišťoven všech zaměstnanců zaměstnavatele,
  • nemá nedoplatek ani penále na sociální zabezpečené a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Bližší popis a pokyny jsou součástí formuláře Žádost o SÚPM / VPP / Práce na zkoušku.

* příspěvek lze schválit v případě povolení splácení ve splátkách, pokud zaměstnavatel není v prodlení se splácením splátek nebo je mu povoleno posečkání daně .

Zaměstnavatel má možnost potvrzení o bezdlužnosti doložit sám nebo může ÚP pověřit, aby si na základě ustanovení § 147b zákona o zaměstnanosti vyžádal potvrzení o bezdlužnosti od příslušných institucí sám.

Poradenství pro zaměstnavatele - pouze pro projekt Příležitost dělá zaměstnance (Moravskoslezský kraj)

Mgr. Markéta Veldschmídt
Administrátor projektu
Tel.: +420 950 143 102
Email: marketa.veldschmidt@uradprace.cz

Datová schránka: twrzpnd

Poslední aktualizace: 9. 3. 2022