Informace pro zaměstnavatele

Logo ESF

Název projektu:

Jdi dál! 50+ v MSK

Doba realizace:

1. 3. 2016 – 30. 4. 2023

Reg. č. projektu:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000029

Forma financování:

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Zpět na úvodní stranu

Informace pro zaměstnavatele

V projektu Jdi dál! 50+ v Moravskoslezském kraji bude podporováno zaměstnávání účastníků s využitím nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ), zejména rekvalifikace účastníků projektu dle požadavků potenciálních zaměstnavatelů a také společensky účelná pracovní místa vyhrazená (SÚPM).

 

Jak je možné se do projektu zapojit?

1. Nabídka volného pracovního místa
Zaměstnavatel vyplní dokument Nabídka pracovního místa, který je uvedený na webových stránkách projektu a formulář zašle elektronicky kontaktní osobě. Doporučujeme vyplnit informace tak, aby bylo možné nabízené pracovní místo dle požadavků zaměstnavatele nabízet účastníkům projektu (např. detailní popis pracovní náplně, požadované vzdělání, dovednosti, odborné znalosti, praxe aj.).

2. Výběr účastníka projektu
V případě, že v projektu budou k dispozici vhodní účastníci na obsazení nabízeného pracovního místa dle uvedených požadavků, zaměstnavatel bude kontaktován finančním manažerem projektu. V případě, že účastník projektu bude úspěšný ve výběrovém řízení a bude zaměstnavatelem vybrán, potom si na tohoto účastníka projektu může zaměstnavatel podat Žádost o poskytnutí příspěvku na společensky účelné pracovní místo vyhrazené (včetně povinných příloh, např. doložení bezdlužností). Vyplněnou žádost zašle finančnímu manažerovi projektu (viz. kontakt níže). Žádost bude posouzena komisí, a to zpravidla do 1 měsíce od jejího podání včetně všech příloh (pokud žadatel požádá ÚP ČR, aby za něj vyřídil bezdlužnosti, lhůta 1 měsíce může být o dobu vyřizování bezdlužností prodloužena).
Ke dni projednání žádosti musí mít účastník projektu ukončeno nekolidující zaměstnání u zaměstnavatele.
Na finanční příspěvky není právní nárok.

Účastník projektu nastoupí na dané pracovní místo až po uzavření dohody s ÚP ČR.

Pro uzavření dohody je podstatné, že žadatel:*

  • nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky;
  • nemá nedoplatek ani penále na pojistném na veřejné zdravotní pojištění;
  • nemá nedoplatek ani penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

*příspěvek lze schválit v případě povolení splácení ve splátkách, pokud zaměstnavatel není v prodlení se splácením splátek nebo je mu povoleno posečkání daně.

Zaměstnavatel má možnost potvrzení o bezdlužnosti doložit sám, nebo může ÚP ČR pověřit, aby si na základě ustanovení § 147b zákona o zaměstnanosti vyžádal potvrzení o bezdlužnosti od příslušných institucí sám.

Veškerá administrace poskytovaných příspěvků (podání žádostí, dokládání vyúčtování aj.) bude probíhat pouze na Krajské pobočce v Ostravě, pracovišti Pivovarská 84/1, 701 00 Moravská Ostrava.

Základní kritéria poskytování příspěvků v projektu Jdi dál! 50+ v Moravskoslezském kraji

V rámci projektu mohou být poskytnuty příspěvky na společensky účelné pracovní místo vyhrazené (SÚPM). Příspěvky jsou nenárokové. O poskytnutí rozhoduje hodnotící komise. Finanční příspěvky budou zaměstnavatelům poskytovány v přiznané výši jen na základě písemné dohody s Úřadem práce České republiky (ÚP ČR).

Podmínky poskytnutí příspěvku
Na základě podané žádosti a uzavřené písemné dohody může ÚP ČR prostřednictvím Krajské pobočky v Ostravě v rámci projektu Jdi dál! 50+ v Moravskoslezském kraji a podle § 113 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, a v souladu s platnými vnějšími akty řízení MPSV a GŘ ÚP zaměstnavatelům poskytnout příspěvek na vyhrazené SÚPM na úhradu vyplacených mzdových nákladů na zaměstnance (konkrétního uchazeče o zaměstnání – dále UoZ) včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění.

Podmínkou přiznání příspěvku je uzavření pracovního poměru (na dobu min. 12 měsíců) až po podpisu dohody. Zaměstnavatel je povinen poskytnout mzdu alespoň ve výši nejnižší úrovně zaručené mzdy odpovídající vykonávané skupině prací (dle platných právních předpisů).

Příspěvky jsou poskytovány nejdéle do 31.3.2023

Příspěvky nelze poskytovat:

  • Organizačním složkám státu a státním příspěvkovým organizacím. Při vymezení okruhu organizačních složek státu se vychází ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Státní příspěvkové organizace jsou organizace zřízené zákonem nebo na základě zákona (např. zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
  • Organizačním složkám územních samosprávných celků a vyšších územních samosprávných celků (§ 24 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).
  • Žadateli o příspěvek, pokud je příjemcem peněžních prostředků poskytovaných na stejný účel ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků, vyšších územních samosprávných celků, strukturálních fondů EU, případně z jiných programů a projektů EU.
  • Zaměstnavateli, kterému byla na stejný účel poskytnuta hmotná podpora v rámci investičních pobídek, a to po dobu účinnosti dohod sjednaných s MPSV nebo s ÚP ČR.

Dokumenty ke stažení:

Poradenství pro zaměstnavatele zajišťuje

Markéta Ledvoňová
Tel.: +420 950 143 659
Email: marketa.ledvonova@uradprace.cz
Datová schránka: twrzpnd

Bc. Dana Nawrathová
Tel.: +420 950 143 359
Email: dana.nawrathova@uradprace.cz
Datová schránka: twrzpnd

Poslední aktualizace: 2. 6. 2022