Dávky pěstounské péče

dávky pěstounské péčePRÁVNÍ ÚPRAVA DO 31. 12. 2021

 

Leták v pdf ZDE (1.34 MB)

 

O dávkách pěstounské péče rozhoduje příslušná krajská pobočka Úřadu práce ČR dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPOD“). Místní příslušnost poboček se řídí místem trvalého pobytu žadatele (osoba pečující/v evidenci, zletilé dítě).


Vymezení pojmů

Osoba pečující je jiná fyzická osoba odpovědná za výchovu dítěte,

• která je pěstounem,

• která byla do dosažení zletilosti dítěte jeho pěstounem nebo osobně pečujícím poručníkem, a to po dobu, po kterou má nezaopatřené dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte,

• které je před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče rozhodnutím soudu dočasně svěřeno do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem, a to po dobu trvání takové péče,

• která je poručníkem, jestliže o dítě osobně pečuje, nebo

• která má v osobní péči dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, a to po dobu, po kterou probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem.

Osobou v evidenci je fyzická osoba, která je vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu. Rozhodnutí  o zařazení osoby do této evidence vydává příslušný krajský úřad. Osoba se stává osobou v evidenci od právní moci rozhodnutí krajského úřadu o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Dávkami pěstounské péče jsou:

• Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

• Odměna pěstouna

• Příspěvek při převzetí dítěte

• Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla

• Příspěvek při ukončení pěstounské péče

Vznik nároku na dávky

Dávky pěstounské péče náleží nejdříve ode dne vykonatelnosti rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče osoby pečující/v evidenci. Nárok na odměnu pěstouna vzniká osobě v evidenci ode dne právní moci rozhodnutí krajského úřadu o zařazení této osoby do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Nárok na příspěvek má každé nezletilé nezaopatřené dítě, které je svěřeno do péče osoby pečující nebo osoby v evidenci. Po dobu nezletilosti dítěte žádá o příspěvek osoba pečující nebo osoba v evidenci; této osobě je příspěvek rovněž vyplácen. Nárok na příspěvek trvá i po dosažení zletilosti dítěte, nejdéle však do 26 roku jeho věku, pokud trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, která byla do dosažení jeho zletilosti osobou pečující. Pokud nárok na dávku zůstává zachován i po zletilosti dítěte, splněním podmínek § 47f odst. 2 ZSPOD, náleží mu výplata dávky pěstounské péče příspěvek na úhradu potřeb dítěte po dovršení zletilosti, udělí-li takové dítě písemný souhlas s tím, aby státní orgány a další právnické osoby a fyzické osoby sdělily orgánům sociálně-právní ochrany, pokud o dávce pěstounské péče rozhodují, vyplácí ji nebo kontrolují, skutečnosti prokazující nezaopatřenost dítěte, stupeň závislosti osoby na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona o sociálních službách, údaje o přihlášení se k trvalému pobytu a další údaje, které tvoří náležitosti žádosti podle § 47w ZSPOD, a to v rozsahu potřebném pro rozhodování o dávce pěstounské péče, její výši a výplatě.

Výši příspěvku na úhradu potřeb dítěte ovlivňuje také případný stupeň závislosti svěřeného dítěte na pomoci jiné fyzické osoby.

Jestliže dítě požívá důchod z důchodového pojištění, náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, jen je-li vyšší, a to ve výši rozdílu mezi tímto příspěvkem a důchodem. Jestliže dítě požívá invalidní důchod pro invaliditu III stupně, není považováno za nezaopatřené a nemá nárok na dávku příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Příspěvek nenáleží po dobu, po kterou je dítě v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež nebo v péči jiné osoby na základě rozhodnutí soudu.

Odměna pěstouna

Nárok na dávku má oprávněná osoba, kterou je osoba pečující nebo osoba v evidenci. Pokud má dítě svěřené do péče osoby pečující nárok po zletilosti na příspěvek na úhradu potřeb dítěte dle § 47f odst. 2 ZSPOD nebo nemá nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte z důvodu, že je poživatelem důchodu z důchodového pojištění a výše důchodu je stejná nebo přesahuje výši příspěvku na úhradu potřeb dítěte, má osoba pečující nárok na odměnu pěstouna.

Jestliže je osobou pečující nebo osobou v evidenci prarodič nebo praprarodič svěřeného dítěte a pečuje o 1 nebo 2 děti, které nejsou osobami závislými
na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni závislosti II až IV, náleží odměna pěstouna dle § 47j odst. 3 ZSPOD pouze v případech hodných zvláštního zřetele. Pro účely rozhodnutí je příslušná krajská pobočka Úřadu práce ČR povinna si vyžádat vyjádření od příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Dle § 47k ZSPOD se odměna pěstouna považuje pro účely některých zákonů za příjem ze závislé činnosti.

Odměna pěstouna nenáleží po dobu, po kterou je dítě v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež nebo v péči jiné osoby na základě rozhodnutí soudu nebo pokud je přerušeno zprostředkování pěstounské péče na přechodnou dobu osobě v evidenci.

Souběh pobírání odměny pěstouna se starobním důchodem právní úprava nevylučuje, je tedy možný bez jakýchkoli dopadů na důchodové nároky. Avšak souběh pobírání odměny pěstouna a předčasného starobního důchodu není možný a osoba pečující/v evidenci si tedy musí vybrat, zda bude pobírat předčasný starobní důchod nebo odměnu pěstouna.

Příspěvek při převzetí dítěte

Nárok na příspěvek má oprávněná osoba, která převzala dítě do pěstounské péče a je osobou pečující. Příspěvek náleží oprávněné osobě, jde-li o totéž dítě, jen jednou.

Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla

Nárok na příspěvek má oprávněná osoba, která je osobou pečující a má v pěstounské péči nejméně 3 děti nebo má nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o 3 děti, včetně zletilých nezaopatřených dětí, jež zakládají osobě pečující nárok na odměnu pěstouna, pokud zakoupila osobní motorové vozidlo nebo zajistila nezbytnou celkovou opravu motorového vozidla a toto vozidlo nepoužívá pro výdělečnou činnost.

Příspěvek při ukončení pěstounské péče

Nárok na příspěvek má oprávněná osoba, kterou je fyzická osoba, která byla ke dni dosažení zletilosti v pěstounské péči, a to ke dni zániku nároku této osoby na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Oprávněné osobě náleží příspěvek jen jednou.

Předepsané tiskopisy žádostí o dávky jsou k dispozici na pracovištích Úřadu práce ČR a zároveň v elektronické podobě na portále MPSV www.mpsv.cz/web/cz/formulare.

Pěstouni a trh práce

Úřad práce ČR neposkytuje pěstounům jen dávky, ale také jim nabízí, stejně jako v případě ostatních klientů, zprostředkování vhodného zaměstnání, poradenskou činnost a další služby z oblasti zaměstnanosti vedoucí k uplatnění na trhu práce.

Poslední aktualizace: 2. 12. 2021