Dávky pěstounské péče

PRÁVNÍ ÚPRAVA OD 1. 1. 2013 do 31. 12. 2021

Obecné informace

Jako pěstounská péče se pro účely dávek pěstounské péče posuzuje péče
o dítě poskytovaná osobou v evidenci (osobou vedenou v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu) a osobou pečující, tedy osobou:

 1. která je pěstounem (nikoli na přechodnou dobu),

 2. která byla do dosažení zletilosti dítěte jeho pěstounem nebo poručníkem,
  a to po dobu, po kterou má nezaopatřené dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte,

 3. které je před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče rozhodnutím soudu nebo orgánu sociálně-právní ochrany dítě dočasně svěřeno do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem, a to po dobu trvání takové péče (tzv. předpěstounská péče),

 4. která je poručníkem dítěte, jestliže o dítě osobně pečuje, nebo

 5. která má v osobní péči dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost,
  a to po dobu, po kterou probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem.

O nároku na dávky pěstounské péče rozhoduje příslušná krajská pobočka Úřadu práce ČR dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPOD“). Místní příslušnost poboček se řídí místem trvalého pobytu žadatele (osoba pečující/v evidenci, zletilé dítě).

Předepsané tiskopisy žádostí o dávky pěstounské péče jsou k dispozici na pobočkách Úřadu práce a zároveň jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách MPSV https://www.mpsv.cz/web/cz/formulare#socialne-pravni-ochrana-deti .

K žádostem o dávky pěstounské péče si prosím s sebou vezměte a doložte průkaz totožnosti; u dětí do 15 let rodný list; rozhodnutí soudu, kterým bylo/y nezl. dítě/děti svěřeno/y do Vaší předpěstounské péče/pěstounské péče/poručenství/pěstounské péče na přechodnou dobu; pro všechny uvedené děti, které jsou starší 15 let, potvrzení
o nezaopatřenosti – potvrzení o studiu nebo rozhodnutí o přerušení studia v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím nebo potvrzení o zdravotním stavu nebo potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz; prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků; rozhodnutí krajského úřadu o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči
na přechodnou dobu; rozhodnutí o přiznání důchodu z důchodového pojištění; formulář Doplňující údaje v rámci EU; potvrzený formulář A1 Koordinace systému sociálního zabezpečení a další.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do pěstounské péče. Nárok je zachován i po dosažení zletilosti dítěte, nejdéle však do dvacátého šestého roku jeho věku, jde-li o nezaopatřené dítě podle zákona upravujícího státní sociální podporu, které trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, která byla do dosažení jeho zletilosti osobou pečující.

Dávka pěstounské péče příspěvek na úhradu potřeb dítěte náleží nejdříve ode dne vykonatelnosti rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče osoby pečující/v evidenci. Nárok na příspěvek má nezletilé nezaopatřené dítě, které je svěřeno do péče osoby pečující nebo osoby v evidenci. Po dobu nezletilosti dítěte žádá o příspěvek osoba pečující nebo osoba v evidenci; této osobě je příspěvek rovněž vyplácen. Nárok
na příspěvek trvá i po dosažení zletilosti dítěte, nejdéle však do 26 roku jeho věku, pokud trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, která byla
do dosažení jeho zletilosti osobou pečující. Pokud zůstává dítěti nárok na dávku zachován i po zletilosti, splněním podmínek § 47f odst. 2 ZSPOD, náleží mu výplata dávky pěstounské péče příspěvek na úhradu potřeb dítěte po dovršení zletilosti, udělí-li zletilé dítě písemný souhlas s tím, aby státní orgány a další právnické osoby a fyzické osoby sdělily orgánům sociálně-právní ochrany, pokud o dávce pěstounské péče rozhodují, vyplácí ji nebo kontrolují, skutečnosti prokazující nezaopatřenost dítěte, stupeň závislosti osoby na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona o sociálních službách, údaje o přihlášení se k trvalému pobytu a další údaje, které tvoří náležitosti žádosti podle § 47w ZSPOD, a to v rozsahu potřebném pro rozhodování o dávce pěstounské péče, její výši a výplatě.

Výši příspěvku na úhradu potřeb dítěte ovlivňuje také případný stupeň závislosti svěřeného dítěte na pomoci jiné fyzické osoby.

Jestliže dítě požívá důchod z důchodového pojištění, náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, jen je-li vyšší, a to ve výši rozdílu mezi tímto příspěvkem a důchodem. Jestliže dítě požívá invalidní důchod pro invaliditu III stupně, není považováno
za nezaopatřené a nemá nárok na dávku příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Příspěvek nenáleží po dobu, po kterou je dítě v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež nebo v péči jiné osoby na základě rozhodnutí soudu.

 

Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte činí za kalendářní měsíc:

 1. 4 950 Kč pro dítě ve věku do 6 let,

 2. 6 105 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let,

 3. 6 985 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let,

 4. 7 260 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let.

Jde-li o dítě, které je podle zákona o sociálních službách osobou závislou
na pomoci jiné fyzické osoby, činí příspěvek na úhradu potřeb dítěte:

Dítě ve věku

Dítě ve stupni závislosti I
(lehká závislost)

Dítě ve stupni závislosti II
(středně těžká závislost)

Dítě ve stupni závislosti III
(těžká závislost)

Dítě ve stupni závislosti IV
(úplná závislost)

Do 6 let

5 115

6 105

6 490

7 040

6 – 12 let

6 215

7 480

7 975

8 635

12 – 18 let

7 095

8 580

9 130

9 570

18 – 26 let

7 425

8 910

9 460

9 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odměna pěstouna

Nárok na odměnu pěstouna má osoba pečující a osoba v evidenci (osoba pečující i po dosažení zletilosti dítěte, pokud má dítě nárok na příspěvek
na úhradu potřeb dítěte
). Pokud jsou oba manželé osobou pečující nebo osobou v evidenci, náleží odměna pěstouna pouze jednomu z nich.

Dávka pěstounské péče odměna pěstouna náleží nejdříve ode dne vykonatelnosti rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče osoby pečující.

Nárok na odměnu pěstouna vzniká osobě v evidenci ode dne právní moci rozhodnutí krajského úřadu o zařazení této osoby do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Nárok na dávku má oprávněná osoba, kterou je osoba pečující nebo osoba v evidenci. Pokud má dítě svěřené do péče osoby pečující nárok po zletilosti na příspěvek na úhradu potřeb dítěte dle § 47f odst. 2 ZSPOD nebo nemá nárok na příspěvek
na úhradu potřeb dítěte z důvodu, že je poživatelem důchodu z důchodového pojištění a výše důchodu je stejná nebo přesahuje výši příspěvku na úhradu potřeb dítěte, má osoba pečující nárok na odměnu pěstouna.

Jestliže je osobou pečující nebo osobou v evidenci prarodič nebo praprarodič svěřeného dítěte a pečuje o 1 nebo 2 děti, které nejsou osobami závislými na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni závislosti II až IV, náleží odměna pěstouna dle § 47j odst. 3 ZSPOD pouze v případech hodných zvláštního zřetele. Pro účely rozhodnutí je příslušná krajská pobočka Úřadu práce povinna si vyžádat vyjádření od příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Dle § 47k ZSPOD se odměna pěstouna považuje pro účely některých zákonů za příjem ze závislé činnosti.

Odměna pěstouna nenáleží po dobu, po kterou je dítě v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež nebo v péči jiné osoby na základě rozhodnutí soudu nebo pokud je přerušeno zprostředkování pěstounské péče na přechodnou dobu osobě v evidenci.

Souběh pobírání odměny pěstouna se starobním důchodem právní úprava nevylučuje, je tedy možný bez jakýchkoli dopadů na důchodové nároky. Avšak souběh pobírání odměny pěstouna a předčasného starobního důchodu není možný a osoba pečující/v evidenci si tedy musí vybrat, zda bude pobírat předčasný starobní důchod nebo odměnu pěstouna.

 

Výše odměny pěstouna u osob pečujících činí za kalendářní měsíc:

 1. 12 000 Kč, je-li pečováno o 1 dítě,

 2. 18 000 Kč, je-li pečováno o 2 děti,

 3. 30 000 Kč,

  1. je-li pečováno alespoň o 3 děti,

  2. je-li pečováno alespoň o jedno dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžké závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost).

Za každé další dítě svěřené do péče osoby pečující se odměna pěstouna podle odstavce 1 písm. c) bodů 1 a 2 zvyšuje o polovinu částky uvedené v odstavci 1 písm. a).

V případě osob v evidenci (pěstounů na přechodnou dobu) činí odměna pěstouna 20 000 Kč za měsíc, a to i v případě, že aktuálně nepečuje o žádné dítě. Pokud má osoba v evidenci svěřeno do jiné péče, než je pěstounská péče na přechodnou dobu, další dítě, odměna pěstouna se zvyšuje o 6 000 Kč.

 

Dávka pěstounské péče odměna pěstouna – vyplňování „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob
a funkčních požitků“ a roční zúčtování daně z příjmů

Jelikož jste příjemcem dávky pěstounské péče odměna pěstouna, která se považuje dle ustanovení § 47k zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, za příjem ze závislé činnosti pro účely zákonů upravujících daně z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, upozorňujeme Vás na možnost požádat Úřad práce ČR o provedení ročního zúčtování záloh daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a daňového zvýhodnění (dále jen „roční zúčtování“).

 

O roční zúčtování můžete požádat za předpokladu, že jste v uplynulém kalendářním roce pobíral příjmy ze závislé činnosti fyzických osob

 • pouze od jednoho plátce daně, kterým je Úřad práce ČR

 • od více plátců daně (zaměstnavatelů), včetně Úřadu práce ČR, postupně
  za sebou a podepsal u těchto plátců prohlášení poplatníka daně z příjmů

 • případně ještě příjmy, které byly zúčtovány nebo vyplaceny těmito plátci daně dodatečně v době, kdy jste pro ně již v roce 2019 závislou činnost nevykonával (tzv. „doplatky mzdy podle § 38ch ZDP“).

 

O provedení ročního zúčtování můžete požádat na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce České republiky dle Vašeho trvalého pobytu. K podpisu Vaší žádosti se dostavte v úředních hodinách nejpozději do 15. 2. následujícího kalendářního roku, a to se všemi potřebnými doklady pro roční zúčtování. Zároveň Vám doporučujeme, abyste se s ohledem na očekávané velké množství žádostí o roční zúčtování, v případě, že nebudete uplatňovat níže uvedené položky, dostavili na Úřad práce co nejdříve začátkem kalendářního roku.

Výsledek ročního zúčtování daně bude k dispozici na kontaktním pracovišti ÚP ČR. Nekontaktujte pro tuto informaci Finanční úřad v Jeseníku.

 

Neuplatnil-li jste jako poplatník v průběhu roku některou ze slev na dani a daňové zvýhodnění, můžete ji uplatnit dodatečně při ročním zúčtování. Zároveň při splnění zákonných podmínek můžete uplatnit slevu na manžela/manželku a slevu
za umístění dítěte (tzv. školkovné).

 

V ročním zúčtování lze pro odečet ze základu daně uplatnit tyto položky:

 • bezúplatná plnění na vymezené účely (dříve dary); u dárce krve, nebo jejich složek, orgánů, krvetvorných buněk je nutné předložit potvrzení transfúzní stanice

 • úroky z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru

 • příspěvky na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření

 • pojistné na soukromé životní pojištění

 • členské příspěvky odborové organizaci

 • úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

 

V případě, že chcete uplatnit slevy na dani a daňové zvýhodnění i v následujícím kalendářním roce, je nutné se dostavit nejpozději do 31. 1. kalendářního roku na Úřad práce ČR a podepsat „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků“.

 

Upozorňujeme, že při souběhu činností je zákonná povinnost daňového přiznání k dani z příjmů, tzn., že vám nelze provést roční zúčtování daně u Úřadu práce ČR z titulu odměny pěstouna.

Úřad práce ČR Vám vydá pro případné daňové přiznání potvrzení o zdanitelných příjmech, které si budete moci vyzvednout v druhé polovině února kalendářního roku na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce dle Vašeho trvalého pobytu.

O toto potvrzení si zažádejte nejpozději do 15. 1. kalendářního roku.

Příspěvek při převzetí dítěte

Nárok na příspěvek při převzetí dítěte má osoba pečující, která převzala dítě do pěstounské péče. Dávka pěstounské péče příspěvek při převzetí dítěte náleží nejdříve ode dne vykonatelnosti rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče osoby pečující. Příspěvek náleží oprávněné osobě, jde-li o totéž dítě jen jednou.

Výše příspěvku při převzetí dítěte činí, jde-li o dítě ve věku:

 1. do 6 let, 8 000 Kč,

 2. od 6 let do 12 let, 9 000 Kč,

 3. od 12 let do 18 let, 10 000 Kč.

Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla

Nárok na příspěvek má oprávněná osoba, která je osobou pečující a má v pěstounské péči nejméně 3 děti nebo má nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o 3 děti, včetně zletilých nezaopatřených dětí, jež zakládají osobě pečující nárok
na odměnu pěstouna, pokud zakoupila osobní motorové vozidlo nebo zajistila nezbytnou celkovou opravu motorového vozidla a toto vozidlo nepoužívá
pro výdělečnou činnost.

Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí 70 % pořizovací ceny motorového vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však 100 000 Kč. Podmínkou dále je, že osoba pečující nesmí motorové vozidlo používat k výdělečné činnosti.

Příspěvek při ukončení pěstounské péče

Nárok na příspěvek při ukončení pěstounské péče má fyzická osoba, která byla ke dni dosažení zletilosti v pěstounské péči, a to ke dni zániku nároku této osoby na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Výše jednorázového příspěvku činí 25 000 Kč. Oprávněné osobě náleží příspěvek jen jednou.

 

Poslední aktualizace: 2. 12. 2021