Vrchní referent / rada – specialista ESF

Pracovistě:
Karlovy Vary, Karlovarský kraj
Termín odevzdání:
3. 8. 2020

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
vrchní referent / rada – specialista ESF

projektu „Efektivní služby zaměstnanosti (EFES)“ s reg. č. CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056 v Oddělení projektů EU

Odboru Zaměstnanosti a EU

Krajské pobočky Úřadu práce ÚP ČR v Karlových Varech

 

V Praze dne 23. července 2020

Č. j. UPCR-2020/81039-78099805

 

Mgr. Viktor Najmon, jakožto zastupující na služebním místě „vedoucí služebního úřadu - generální ředitel Úřadu práce České republiky“ na základě příkazu k zastupování podle § 66 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon o státní službě“) č. j. UPCR-2020/11089-78099815, ze dne 23. ledna 2020, vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: vrchní referent / rada – specialista ESF projektu „Efektivní služby zaměstnanosti (EFES)“ s reg. č. CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056 v Oddělení projektů EU Odboru Zaměstnanosti a EU Krajské pobočky Úřadu práce ÚP ČR v Karlových Varech, ID 10000830,

v oboru služby „Zaměstnanost“.

Místem výkonu služby jsou Karlovy Vary.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou, a to do 30. června 2023, po dobu projektu „Efektivní služby zaměstnanosti (EFES)“ s reg. č. CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je  15. září 2020.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 10. platové třídy.

 

Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:

Zajišťování pravidelných přenosů informací o realizovaných projektech GP, NIP a RIP z KrP na všechny KoP v rámci okresu Karlovy Vary. Spolupráce při zpětném předávání informací, výstupů z projektů a námětů na zlepšení realizace projektů ESF z KoP na KrP. Spolupráce při přenosu informací a aktualit na ostatní útvary ZaM na příslušném KoP. Spolupráce na poradenské činnosti k realizovaným projektům RIP, NIP a GP v daném regionu klientům ÚP ČR. Organizace informačních schůzek pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Spolupráce při zařazování klientů do realizovaných projektů a aktivit včetně zadávání dat do systémů Úřadu práce ČR a uzavírání dohod. Spolupráce s dodavateli projektů.  Účastní se komisí APZ v rámci KoP či KrP. Zajišťování kontroly, ověřování a vyplácení příspěvků v rámci RIP. Vede databáze podpořených zaměstnavatelů v projektech. Spolupráce na zajištění publicity projektů dle pravidel OP Z. Příprava aktuálních podkladů pro informace veřejnosti, tiskové zprávy, porady apod. Podílení se na zpracování statistik za RIP – SUPM vyhrazené, rekvalifikace a kontroly a dalších souvisejících činnostech, týkajících se přípravy a realizace projektů RIP, NIP a GP. Při realizaci kazuistických seminářů z oblasti ESF se podílí na moderování a vedení tohoto semináře, následně na zpracování. Spolupráce s vedoucími pracovníky příslušné krajské pobočky a příslušného pracoviště v místě výkonu práce. Spolupráce na monitorovacích návštěvách v rámci realizovaných projektů pro odhalení případných nedostatků v průběhu jejich realizace.

 

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 3. srpna 2020, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Karlových Varech, Závodní 385/98, 360 01 Karlovy Vary, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna.kv@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID xgmzpcw. Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení uloženou v úvodu textové části výběrového řízení.

 

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“, a Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2020/81039-78099805“.

 

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

 

1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 

  1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody
    o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru (písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto v žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení);

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

  1. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. zákona];
  2. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením (písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto v žádosti);

  1. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů (rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden v žádosti).

Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti; 

  1. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební [§ 25 odst. 1 písm. zákona], tj. vzdělání minimálně vyšší odborné.

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolský diplom). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[1]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru (písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto v žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení);

  1. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením. Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto v žádosti. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

K žádosti dále žadatel přiloží:

  1. strukturovaný profesní životopis.

 

Vyvěšeno dne 23. července 2020

                                                                                    ………………………………….

                                                                                           Mgr. Viktor Najmon, v. r.

                                                                        zastupující generálního ředitele Úřadu práce ČR