Vrchní referent/rada - expert ÚP ČR, KOPMPAS, KrP Karlovy Vary

Pracovistě:
Karlovy Vary, Karlovarský kraj
Termín odevzdání:
21. 2. 2020

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
vrchní referent/rada – expert ÚP ČR

projektu „Predikce trhu práce (KOMPAS)“

v Oddělení zaměstnanosti

Odboru Zaměstnanosti a EU

Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Karlových Varech

 

V Praze dne 7. února 2020

Č. j. UPCR-2020/17249-78099805

 

Mgr. Viktor Najmon jakožto zastupující na služebním místě „vedoucí služebního úřadu - generální ředitel Úřadu práce České republiky“ na základě příkazu k zastupování podle § 66 zákona číslo 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon o státní službě“) č.j. UPCR-2020/11089-78099815, ze dne 23. 1. 2020, vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: vrchní referent/rada – expert ÚP ČR projektu „Predikce trhu práce (KOMPAS)“ v Oddělení zaměstnanosti Odboru Zaměstnanosti a EU Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Karlových Varech, ID 10000165,

v oboru služby „Zaměstnanost“.

Místem výkonu služby jsou Karlovy Vary.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou, a to do 31. prosince 2020, po dobu realizace projektu „Predikce trhu práce (KOMPAS)“ s reg. č. CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006097 Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. března 2020.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 10. platové třídy.

 

Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:

Podílí se na odborných aktivitách projektu s výjimkou KA03, KA04 a KA11. Analyticky vyhodnocuje situaci v oblasti predikcí trhu práce, předává získané informace cílové skupině, v potřebné míře s ní konzultuje, provádí analýzy trendů trhu práce, vede hloubkové rozhovory se zástupci zaměstnavatelů, komunikuje s odborníky, provádí sekundární analýzy relevantních materiálů, účastní se pracovních skupin, podílí se na tvorbě metodiky pro verifikaci výstupů z modelů, verifikuje dosažené výstupy s odborníky, poskytuje technickou podporu pracovníkům odborného pracoviště MPSV, zajišťuje a připravuje kvantitativní a kvalitativní data vhodná pro tvorbu predikcí trhu práce ve vhodné struktuře, aktivně se podílí na získávání dat a informací z monitoringu trhu práce, zpracovává získaná data v požadované struktuře pro účely predikcí trhu práce, navrhuje změny existujícího formuláře pro monitoring trhu práce, doporučuje úpravy nastavení procesu monitoringu trhu práce, vytváří podklady pro tvorbu metodik fungování krajských platforem, dává podklady a připomínkuje koncepci Barometr trhu práce v regionech, podílí se na přípravě a tvorbě webové aplikace včetně datové přípravy, připravuje analytické výstupy pro webové aplikace.

Posuzovány budou žádosti[1] o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 21. února 2020, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Karlových Varech, Závodní 385/98, 360 01 Karlovy Vary, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru služebního úřadu podatelna.kv@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID xgmzpcw.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“, a Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2020/17249-78099805“.

 

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

 

1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 

  1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[2]; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

  1. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. zákona];
  2. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením[3];

  1. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[4], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.

Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[5];

  1. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. zákona], tj. vzdělání vyšší odborné nebo bakalářský studijní program.

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy, př. vysokoškolský diplom). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[6]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

  1. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením[7]. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

K žádosti dále žadatel přiloží:

  1. strukturovaný profesní životopis.

 

Vyvěšeno dne 7. února 2020

 

………………………………….

Mgr. Viktor Najmon

zastupující generálního ředitele

Úřadu práce ČR

 

 

[1] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

[2] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[3] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[4] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[5] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[6] Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[7] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.