Rada/odborný rada – koordinátor projektu „Efektivní služby zaměstnanosti (EFES)“ v Oddělení projektů vnitřních agend Odboru projektová kancelář generálního ředitelství ÚP ČR Praha, ID 11000034

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo

rada/odborný rada – koordinátor

projektu „Efektivní služby zaměstnanosti (EFES)“

v Oddělení projektů vnitřních agend

Odboru projektová kancelář

generálního ředitelství Úřadu práce ČR Praha

 

V Praze dne 7. února 2020

Č. j. UPCR-2020/17024-78099815

 

Mgr. Viktor Najmon, jakožto zastupující na služebním místě „vedoucí služebního úřadu - generální ředitel Úřadu práce České republiky“ na základě příkazu k zastupování podle § 66 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon o státní službě“) č. j. UPCR-2020/11089-78099815, ze dne 23. 1. 2020, vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: rada/odborný rada – koordinátor projektu „Efektivní služby zaměstnanosti (EFES)“ v Oddělení projektů vnitřních agend Odboru projektová kancelář generálního ředitelství ÚP ČR Praha, ID 11000034,

v oboru služby „Zaměstnanost“.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou, a to do 30. června 2023 po dobu realizace projektu „Efektivní služby zaměstnanosti (EFES)“ s reg. č. CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. března 2020.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do
11. platové třídy.

 

Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:

Podílí se na koordinaci projektových aktivit v souladu s harmonogramem projektu. Pravidelně organizuje a svolává pracovní setkání užšího realizačního týmu a zajišťuje prezenční listiny a zápisy z těchto schůzek. Pravidelné organizuje a svolává metodické porady s metodiky KrP a vedoucími pracovníky GŘ ÚP ČR a zajišťuje prezenční listiny a zápisy z těchto schůzek. Organizuje odborné konference a setkání se zaměstnavateli. Průběžně spravuje a aktualizuje Sharepoint, na kterém bude umístěna složka projektu EFES o nové metodické materiály obdržené od metodiků GŘ. Vkládá do složky zápisy z užších realizačních týmů i metodických porad, prezenční listiny a prezentace a další metodické a projektové materiály, nezbytné pro realizaci projektu. Pravidelně zpracovává podklady pro Zprávy o realizaci projektu a předává je projektovému manažerovi. Finálně kontroluje podklady pro Zprávy o realizaci projektu připravené administrátory na KrP ÚP ČR a administrátorem na GŘ ÚP ČR a předává je projektovému a finančnímu manažerovi. Společně s finančním manažerem, projektovým manažerem, metodiky GŘ a odbornými garanty připravuje podklady pro veřejné zakázky projektu. Zajišťuje podklady pro potřeby kontrolních orgánů a poskytuje jim veškerou součinnost. Podílí se na informovanosti v rámci projektu. Zodpovídá za veškerou archivaci relevantních dokladů projektu. Organizačně koordinuje vzdělávací aktivity zaměstnanců projektu společně s administrátorem GŘ, personálním oddělením GŘ ÚP ČR a personalisty na KrP ÚP ČR, případně také se vzdělávacími středisky ÚP ČR. Spolupracuje s vedoucími oddělení a odbornými garanty na GŘ ÚP ČR.

 

Posuzovány budou žádosti[1] o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 21. února 2020, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna.gr@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID 7hazk97.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“, a Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2020/17024-78099815“.

 

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

 

1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 

  1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[2]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

  1. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. zákona];
  2. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením[3];

  1. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[4], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.

Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[5];

  1. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. zákona], tj. minimálně vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském studijním programu.

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolský diplom). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[6]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

  1. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením[7]. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

K žádosti dále žadatel přiloží:

  1. strukturovaný profesní životopis.

 

Vyvěšeno dne 7. února 2020

………………………………….

Mgr. Viktor Najmon

zastupující generálního ředitele Úřadu práce ČR

 

 

 

 

[1] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

[2] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[3] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[4] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[5] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[6] Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[7] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.