Aktivní politika zaměstnanosti

Popis

Informace o poskytnutých příspěvcích aktivní politiky zaměstnanosti, tj. příspěvcích na projekty související s rozvojem lidských zdrojů v oblasti trhu práce 
- včetně příspěvků na programy nebo opatření regionálního a celostátního charakteru 
- včetně účasti na mezinárodních programech a projektech, programech a projektech s mezinárodní účastí a na programech financovaných z Evropských strukturálních fondů a v rámci programů zaměstnanosti a programů Evropské unie 
- včetně projektů zahraničních subjektů přispívající ke zvýšení zaměstnanosti

Metodika zpracování

ÚP ČR zajišťuje zveřejňování písemných materiálů vztahujících se k poskytování prostředků státního rozpočtu na nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, s výjimkou materiálů obsahujících osobní údaje fyzických osob, které nejsou přímými příjemci těchto prostředků.

Omezení dat

Všechny informace o poskytnutých příspěvcích APZ

Poskytovatel

Úřad práce ČR (AIS úřadu práce)

Územní pokrytí

Česká republika

Dotčené časové období

Období 01/2009 do současnosti

Periodicita aktualizace

Opendatová sada 1x denně
Aktualizace dat z AIS 1x denně

Použité zkratky

AIS = agendový informační systém 
ÚP ČR = Úřad práce České republiky
MPSV = Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
APZ = aktivní politika zaměstnanosti
JPŘ PSV = Jednotné portálové řešení práce a sociálních věcí
ČR = Česká republika