Odborný/vrchní referent - poradce IPS, PIPS, KoP České Budějovice

Pracovistě:
České Budějovice, Jihočeský kraj
Termín odevzdání:
3. 8. 2020

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo

odborný/vrchní referent – poradce IPS

projektu „Podpora informačních a poradenských středisek

 Úřadu práce ČR (PIPS)“

v Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání Odboru zaměstnanosti

Kontaktního pracoviště České Budějovice

Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Českých Budějovicích

 

V Praze dne 24. července 2020

Č. j. UPCR-2020/81184-78099802

 

Mgr. Viktor Najmon, jakožto zastupující na služebním místě „vedoucí služebního úřadu - generální ředitel Úřadu práce České republiky“ na základě příkazu k zastupování podle § 66 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon o státní službě“) č. j. UPCR-2020/11089-78099815, ze dne 23. ledna 2020, vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: odborný/vrchní referent – poradce IPS projektu „Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR (PIPS)“ v Oddělení poradenství a dalšího vzdělávání Odboru zaměstnanosti Kontaktního pracoviště České Budějovice Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Českých Budějovicích, ID 11011565,

v oboru služby „Zaměstnanost“.

Místem výkonu služby jsou České Budějovice.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou, a to do 31. prosince 2022 po dobu realizace projektu „Podpora informačních a poradenských středisek Úřadu práce ČR (PIPS)“, s reg. č. CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0004218. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. září 2020.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 9. platové třídy.

 

Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:

Zabezpečuje specifické skupinové poradenské aktivity pro uchazeče, zájemce a distanční kariérové poradenství. Realizuje skupinové poradenství pro třídní kolektivy základních, středních škol, VOŠ a VŠ v regionu, individuální kariérové poradenství pro uchazeče, zájemce a veřejnost, spolupráci s pedagogy, výchovnými poradci a dalšími partnery. Zajišťuje, zpracovává a poskytuje komplexní informace z oblasti přípravy na povolání, informuje o formách studia, přijímacích a studijních podmínkách, o profilu a uplatnění absolventa vzhledem k požadavkům trhu práce. Získává, zpracovává a poskytuje informace o zájmu a naplněnosti vzdělávacích zařízení. Poskytuje informace o dalších vzdělávacích možnostech, rekvalifikacích. Poskytuje informace o jednotlivých povoláních, o jejich obsahu, požadavcích, vyhlídkách vzhledem k vývoji na trhu práce, o možnostech dalšího vzdělávání. Statisticky sleduje profesní strukturu absolventů škol a jejich možnosti pracovního uplatnění v regionu. Spolupracuje na burzách vzdělávacích příležitostí pro mládež, pořádá besedy a konzultace o volbě povolání s rodiči a žáky na školách. Poskytuje individuální a skupinové profesní poradenství podle zájmu. Zprostředkuje odborné psychologické poradenství pro volbu povolání, případně další odborné poradenství. Poskytuje individuální poradenství cílové skupině nezaměstnaných i zaměstnaných klientů se zaměřením na řešení situace nezaměstnanosti a na prevenci nezaměstnanosti v oblasti volby či změny povolání, včetně volby vhodné rekvalifikace, a to na základě předchozích pracovních zkušeností, dosaženého vzdělání a požadavků trhu práce. Provádí základní kariérovou diagnostiku zaměřenou na identifikaci pracovního a studijního potenciálu, sebepoznání a podporu rozvoje potenciálu jedince. Zabezpečuje skupinové poradenství zaměřené na podporu a rozvoj klíčových kompetencí klienta nezbytných pro uplatnění na trhu práce a pro řízení vlastní kariéry. Vede příslušnou administrativu spojenou s poradenským procesem a jeho zabezpečením.

 

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 3. srpna 2020, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Českých Budějovicích, Klavíkova 1570/7, 370 04 České Budějovice nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna.cb@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID ubhzpbh. Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení uloženou v úvodu textové části výběrového řízení.

 

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“, a Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2020/81184-78099802“.

 

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

 

1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 

  1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody
    o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru (písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto v žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení);

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

  1. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. zákona];
  2. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením (písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto v žádosti);

  1. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů (rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden v žádosti).

Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti;

  1. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. zákona], tj. minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání.

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení, vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventy vyšší odborné školy, př. vysokoškolský diplom). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru (písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto v žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení);

  1. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením. Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto v žádosti. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

K žádosti dále žadatel přiloží:

  1. strukturovaný profesní životopis.

 

Vyvěšeno dne 24. července 2020

                                                                                  ………………………………….

                                                                                          Mgr. Viktor Najmon, v. r.

                                                                    zastupující generálního ředitele Úřadu práce ČR