Odborný referent - poradce INFOcentra v projektu EFES, KoP Praha 2

Pracovistě:
Hlavní město Praha
Termín odevzdání:
18. 10. 2019

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
odborný referent – poradce INFOcentra

v projektu Efektivní služby zaměstnanosti (EFES)

v Oddělení zprostředkování, evidence a PvN

Kontaktního pracoviště v Praze 2

Krajské pobočky Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu

 

V Praze dne 8. října 2019

Č. j. UPCR-2019/91816-78099811

 

Generální ředitelka Úřadu práce České republiky, jako služební orgán, příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: odborný referent – poradce INFOcentra v projektu Efektivní služby zaměstnanosti (EFES) v Oddělení zprostředkování, evidence a PvN Kontaktního pracoviště v Praze 2 Krajské pobočky ÚP ČR pro hl. m. Prahu, ID 11007844,

v oboru služby „Zaměstnanost“.

Místem výkonu služby je Praha.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou, a to do 31. srpna 2020, po dobu realizace projektu Efektivní služby zaměstnanosti (EFES) reg. č. CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. listopadu 2019.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 8. platové třídy.

 

Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:

Zabezpečuje základní informační servis o činnostech a službách Úřadu práce ČR. Zabezpečuje nasměrování klienta ke kompetentnímu pracovníkovi. Podílí se na pomoci s vyplněním a kontrolou příslušných formulářů souvisejících se zařazením do evidence uchazečů a zájemců o zaměstnání. Předává základní informace o podmínkách pro podání žádostí: o zprostředkování zaměstnání, o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání, o podporu v nezaměstnanosti. Vydává Kontaktní karty klienta ÚP ČR. Přijímá doklady související s oblastí evidence a podpor, zprostředkování a poradenství, které předává kompetentnímu pracovníkovi. Obsluhuje technická vybavení pro zajištění přenosu informací o činnostech a službách Úřadu práce ČR. Poskytuje pomoc klientům při obsluze PC v rámci samo-obslužných aktivit spojených s hledáním zaměstnání. Zajišťuje telefonický kontakt se zaměstnavatelem.

 

Posuzovány budou žádosti[1] o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 18. října 2019, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka pro hl. m. Prahu, Domažlická 1139/11, 130 11 Praha 3, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru služebního úřadu podatelna.aa@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID w7aznwp.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“, a Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2019/91816-78099811“.

 

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

 

1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 

 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];

  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[2] popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

  Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

 2. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];

 3. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];

  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením[3];

 4. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];

  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[4], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.

  Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[5];

 5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vzdělání střední s maturitní zkouškou.

  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení nebo vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy, př. vysokoškolský diplom). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[6]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

 6. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];

  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením[7]. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

  K žádosti dále žadatel přiloží:

 1. strukturovaný profesní životopis.

 

Vyvěšeno dne 8. října 2019

 

 

                                                                                                                                                                     ………………………………….

                                                                                                                                                               PhDr. Kateřina Sadílková, MBA v. r.

                                                                                                                                                                generální ředitelka Úřadu práce ČR

 

 

 

 

 

 

[1] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

[2] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[3] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[4] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[5] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[6] Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[7] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.