Odborný rada - právník, KrP České Budějovice

Pracovistě:
Strakonice, Jihočeský kraj
Termín odevzdání:
6. 8. 2020

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo

Odborný rada-právník

v Oddělení právním Odboru kontrolně právního

Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Českých Budějovicích

 

V Praze dne 22. července 2020

Č. j. UPCR-2020/80604-78099802

 

Mgr. Viktor Najmon, jakožto zastupující na služebním místě „vedoucí služebního úřadu - generální ředitel Úřadu práce České republiky“ na základě příkazu k zastupování podle § 66 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon o státní službě“) č. j. UPCR-2020/11089-78099815, ze dne 23. ledna 2020, vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: Odborný rada – právník v Oddělení právním Odboru kontrolně právního Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Českých Budějovicích, ID 11001536,

v oborech služby „Nepojistné sociální dávkové systémy“ a „Zaměstnanost“.

Místem výkonu služby jsou Strakonice.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. září 2020.

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 11. platové třídy.

 

Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:

Zastupování veřejných zájmů v soudních a obdobných sporech a před správními orgány. Zajišťování pracovně právního a dalšího poradenství veřejnosti v zákonem stanoveném rozsahu. Vyřizování stížností, peticí, podnětů a žádostí. Vymáhání pohledávek. Poskytování součinnosti oprávněným orgánům veřejné správy a orgánům činným v trestním řízení. Poskytování právního poradenství odborným útvarům na Úřadu práce ČR ve vymezené územní působnosti. Plnění služebních úkolů daných nadřízenými. Vypracovávání právních výkladů a stanovisek. Činnosti organizačního charakteru spojené se služebním místem právníka. Řádná aplikace právních předpisů v platném a účinném znění. Řešení věcně a právně složitých případů. Archivace dokumentů. Práce se spisovou službou používanou na Úřadu práce České republiky. Práce s informačními a telekomunikačními systémy používanými na Úřadu práce České republiky. Pro výkon činností u služebního místa právníka se počítá též s vysíláním této osoby na služební cesty, což je spojeno i s řízením vozidla Úřadu práce České republiky. Z tohoto důvodu by měl být uchazeč držitelem platného řidičského oprávnění skupiny B (aktivní řidič).

 

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a jmenování na služební místo nebo žádosti o jmenování na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 6. srpna 2020, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: : Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Českých Budějovicích, Klavíkova 1570/7, 370 04 České Budějovice, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru služebního úřadu podatelna.cb@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID ubhzpbh. Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení uloženou v úvodu textové části výběrového řízení.

 

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“, a Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2020/80604-78099802“.

 

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

 

1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 

  1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody
    o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru (písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto v žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení);

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

  1. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. zákona];
  2. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením (písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto v žádosti);

  1. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů (rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden v žádosti).

Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti;

  1. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. zákona], tj. vzdělání v magisterském studijním programu. Služebním předpisem Úřadu práce České republiky č. 7/2017 je tato podmínka zpřísněna a je vyžadováno odborné zaměření vzdělání, viz bod 2.

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (vysokoškolský diplom). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; (písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto v žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení);

 

  1. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením. Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto v žádosti. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

2. splňuje jiný požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem Úřadu práce České republiky č. 7/2017 Stanovení dalších požadavků pro některá služební místa Úřadu práce České republiky, kterým je odborné zaměření vzdělání:

  • vzdělání ve studijním programu Právo a právní věda, obor Právo na vysoké škole v České republice nebo obdobné vzdělání ze zahraničí, které je v České republice uznáváno jako rovnocenné.

Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušné listiny, tj. vysokoškolským diplomem.

K žádosti dále žadatel přiloží:

  1. strukturovaný profesní životopis.

 

Vyvěšeno dne 22. července 2020

                                                                                  ………………………………….

                                                                                          Mgr. Viktor Najmon, v. r.

                                                                    zastupující generálního ředitele Úřadu práce ČR