Odborný rada – metodik (TP) projektu „Efektivní služby zaměstnanosti“ v Oddělení aktivní politiky zaměstnanosti generálního ředitelství Úřadu práce ČR Praha, ID 11000035

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
odborný rada – metodik (TP)

projektu „Efektivní služby zaměstnanosti“

v Oddělení aktivní politiky zaměstnanosti Odboru zaměstnanosti generálního ředitelství Úřadu práce ČR Praha

 

V Praze dne 12. února 2020

Č. j. UPCR-2020/18282-78099815

 

Mgr. Viktor Najmon, jakožto zastupující na služebním místě „vedoucí služebního úřadu - generální ředitel Úřadu práce České republiky“ na základě příkazu k zastupování podle § 66 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon o státní službě“) č. j. UPCR-2020/11089-78099815, ze dne 23. 1. 2020, vyhlašuje výběrové řízení na služební místo: odborný rada – metodik (TP) projektu „Efektivní služby zaměstnanosti“ v Oddělení aktivní politiky zaměstnanosti Odboru zaměstnanosti generálního ředitelství Úřadu práce ČR Praha, ID 11000035,

 

v oboru služby „Zaměstnanost“.

 

Místem výkonu služby je Praha.

 

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu určitou, a to do 30. června 2023 po dobu realizace projektu „Efektivní služby zaměstnanosti“ s reg. č. CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056.

Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 15. dubna 2020.

 

Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu o státní službě do 13. platové třídy.

 

Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě:

Metodik TP intenzivně spolupracuje při implementaci metodiky do praxe, průběžné revizi a udržení aktuálnosti metodiky a procesů s ohledem na potřeby praxe za svoji dílčí oblast úseku zaměstnanosti (TP, ZaP, ESF, Monitoring a VPM). Průběžně předkládá nové podněty a zpracovává nové návrhy ke zkvalitňování práce a služeb v oblasti zaměstnanosti směrem ke klientovi Úřadu práce ČR, v rámci této činnosti spolupracuje s metodiky ZaP, metodiky TP, specialisty monitoringu a specialisty ESF. Zajišťuje řešení věcných problémů spojených s aktualizací metodik (svolání pracovních skupin, zapojení dalších příslušných útvarů jako např. právního oddělení, odd. veřejných zakázek). Metodicky koordinuje pro činnosti v klíčových aktivitách projektu, metodiky ZaP, metodiky TP, specialisty monitoringu a specialisty ESF, včetně organizace společných porad. Zodpovídá vedoucím pracovníkům GŘ za formální a obsahovou náplň metodiky. Shromažďuje poznatky metodiků ZaP, metodiků TP, specialistů monitoringu a specialistů ESF a pracovišť ÚP ČR z praxe, analyzuje je a průběžně předává doporučení k zapracování do řídících aktů vedoucím pracovníkům GŘ za dílčí oblasti. Průběžně spravuje a aktualizuje webovou aplikaci ke kazuistickým seminářům a Sborník kazuistických případů o nové inspirativní případy za dílčí oblasti. Shromažďuje, vyhodnocuje a přenáší požadavky vedoucím pracovníkům GŘ a tiskovému oddělení na aktualizaci údajů uvedených na Integrovaném portále MPSV. Monitoruje průběžné zavedení a fungování inovativních produktů (INFOcentra ÚP ČR, vyvolávací systémy a zobrazovací zařízení). Koordinuje činnost pracovníků realizačního týmu při vypracování „Analytické zprávy“ pro účely návrhu „Komplexního programu podpory samostatné výdělečné činnosti uchazečů o zaměstnání z evidence Úřadu práce ČR“. Koordinuje činnost metodiků KrP při vypracování „Komplexního programu podpory samostatné výdělečné činnosti uchazečů o zaměstnání z evidence Úřadu práce ČR“. Spolupracuje na mapování komunikačních kanálů, způsobů přesunu informací, identifikaci problémů v přenosu informací a návrhu zlepšujících opatření a na tvorbě Strategie interní a externí komunikace. Podílí se na aktualizaci a tvorbě PR materiálů (letáků, brožur, záznamové smyčky pro zobrazovací zařízení na INFOcentrech ÚP ČR). Spolupracuje s realizačním týmem projektu PIPS při přenosu podnětů pro aktualizaci metodiky a PR materiálů vhodných pro klienty IPS. Spolupracuje s realizačním týmem projektů ZVYKSUP, ZASUP a EURES, na návrzích pro zlepšení oblasti vzdělávání pracovníků a nabídky EURES služeb v nově zřízených INFOcentrech ÚP ČR. Účastní se vzdělávání a supervizí.

 

Posuzovány budou žádosti[1] o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 27. února 2020, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru služebního úřadu podatelna.gr@uradprace.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID 7hazk97.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotevírat“, a Výběrové řízení pod č. j. UPCR-2020/18282-78099815“.

 

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:

 

1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

 

  1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody
    o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[2]; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

  1. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. zákona];
  2. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením[3];

  1. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů[4], není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.

Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti[5];

  1. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. zákona], tj. minimálně vysokoškolského vzdělání získaného studiem v magisterském studijním programu.

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu
o dosaženém vzdělání (vysokoškolský diplom). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[6]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

  1. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením[7]. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

K žádosti dále žadatel přiloží:

  1. strukturovaný profesní životopis.

 

Vyvěšeno dne 12. února 2020

 

………………………………….

Mgr. Viktor Najmon

zastupující generálního ředitele Úřadu práce ČR

 


[1] Formulář žádosti tvoří přílohu č. 1 tohoto oznámení.

[2] Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[3] Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.

[4] Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti.

[5] Podle § 26 odst. 1 zákona jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

[6] Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení.

[7] Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti.