Správnost žádosti o náhradní výživné

Nemá-li žádost předepsané náležitosti nebo trpí-li žádost jinými vadami, pomůže zaměstnanec Úřadu práce ČR žadateli nedostatky na místě odstranit nebo jej vyzve k jejich odstranění a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a poučí žadatele o náhradní výživné o následcích neodstranění nedostatků v této lhůtě. Současně je Úřad práce ČR oprávněn řízení o žádosti o náhradní výživné, v souladu se správním řádem, přerušit.

Náležitosti žádosti o náhradní výživné jsou uvedeny v ustanovení § 7 zákona o náhradním výživném.

Vzhledem k tomu, že Úřad práce ČR v souladu se správním řád je povinen ověřovat všechny rozhodné skutečnosti, může v souladu s ustanovením § 13 zákona o náhradním výživném žadatele o náhradní výživné vyzvat k doložení potřebných dokladů pro ověření nároku na dávku a její výši.

Má-li Úřad práce ČR k dispozici žádost o náhradní výživné se všemi potřebnými podklady pro vyhodnocení nároku na dávku, může o této žádosti bez zbytečného odkladu rozhodnout. Není-li Úřad práce ČR schopen rozhodnout o žádosti o náhradní výživní bezodkladně, je povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ.

 

Nemá-li Úřad práce ČR k dispozici žádost o náhradní výživné se všemi potřebnými podklady pro vyhodnocení nároku na dávku, nemůže o této žádosti rozhodnout, a proto řízení o žádosti zastaví.

 

Při vyplňování žádosti o náhradní výživné se vyvarujte chyb, proto:

 1. vyplňte všechny osobní údaje v žádosti a nezapomeňte uvést kontakt (telefon a e-mail),
 2. v případě, že Vás někdo bude v řízení zastupovat, vyplňte svého zástupce, v ostatních případech zástupce nevyplňujte,
 3. uveďte informace o exekuci nebo soudním výkonu rozhodnutí,
 4. uveďte informace o povinné osobě,
 5. abychom Vám mohli poslat peníze v případě vzniku nároku na dávku, uveďte, kam je budete chtít zaslat,
 6. nezapomeňte doplnit datum vyplnění žádosti a podepište ji,
 7. společně s vyplněnou žádostí doručte Úřadu práce ČR i všechny potřebné podklady.

K žádosti o náhradní výživné je potřeba doložit:

 1. průkaz totožnosti;
 2. vyplněný tiskopis „Prohlášení o přijatém výživném a případném postoupení pohledávky“;
 3. exekuční titul (rozhodnutí soudu o výživném, soudem schválená dohoda o výživném), ve kterém je uvedena vyživovací povinnost k nezaopatřenému dítěti;
 4. doklad prokazující výši částečného plnění výživného (např. výpis z účtu, poštovní poukaz nebo písemné potvrzení o zaplacení výživného);
 5. pokud došlo k postoupení pohledávky na výživné, doklad o této skutečnosti;
 6. doklad prokazující nezaopatřenost dítěte (do 15 let věku se jedná o rodný list, u staršího dítěte pak zejména potvrzení o studiu);
 7. doklad osvědčující, že byl podán návrh na výkon soudního rozhodnutí nebo exekuce (pokud je výživné vymáháno v zahraničí, je třeba přiložit doklad o tom, že byl podán návrh na výkon soudního rozhodnutí nebo exekuce příslušnému orgánu v zahraničí nebo žádost o vymáhání výživného prostřednictvím Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí).

Všechny předkládané (dokládané) dokumenty musí být Úřadu práce ČR předloženy (doloženy) v českém nebo slovenském jazyce, popř. do češtiny úředně přeloženy.

Při vyplňování tiskopisu “Prohlášení o přijatém výživném a případném postoupení pohledávky“ se vyvarujte chyb, proto:

 1. vyplňte všechny osobní údaje, včetně adresy trvalého pobytu,
 2. v případě, že Vás někdo bude v řízení zastupovat, vyplňte svého zástupce, v ostatních případech zástupce nevyplňujte,
 3. uveďte informace o povinné osobě, které byla soudem stanovena povinnost hradit výživné,
 4. uveďte informace o výši přijatého výživného, které bylo v rozhodném období nezaopatřenému dítěti nebo jeho zástupci vyplaceno povinnou osobou
 5. uveďte informaci o tom, zda byla pohledávka na výživném, tj. dlužná částka na výživném, v rozhodném období postoupena,
 6. dále uveďte údaj o tom, zda ke dni podpisu tohoto tiskopisu probíhá/neprobíhá exekuční řízení nebo řízení o soudním výkonu rozhodnutí.
 7. nezapomeňte doplnit datum vyplnění tohoto tiskopisu a podepište jej.

Poslední aktualizace: 23. 1. 2023