Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Karlových Varech
DORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádDoručuje se:Chodov dne 6. 9. 2023
David Beňak
Hlavní č.p. 619
357 35 Chodov u Karlových Var 1


   Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Karlových Varech (dále jen "úřad práce") oznamuje, že pan David Beňak, nar. 7. července 1994, bytem Obránců míru č.p. 675, 357 35 Chodov u Karlových Var 1, si může převzít rozhodnutí ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č. j. SOD-756/2023-KA, ze dne 8. srpna 2023, na adrese Úřadu práce České republiky - krajské pobočky v Karlových Varech, kontaktní pracoviště Sokolov, Bezručova č.p. 567, 357 35 Chodov u Karlových Var 1, kde je uloženo. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.


   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/uredni-deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


Ing. Petra Krtová
vedoucí oddělení evidence a podpor v nezaměstnanosti


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 6. 9. 2023.Podpis: . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . .Podpis: . . . . . . . . . . . . .