OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
V Praze dne 2.5.2022   Úřad práce České republiky - krajská pobočka pro hlavní město Prahu oznamuje, že pan Jiří Vondrášek, trvale bytem Praha 3, Žižkov, Havlíčkovo náměstí 700/9, si může převzít písemnost ve věci nepojistných sociálních dávek č.j. 134430/2021/AAC ze dne 5.10.2021, a to na adrese kontaktního pracoviště v Praze 2 a 3, Roháčova 133/13, Žižkov, 130 00 Praha 3, kde je uložena. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresy, které adresát uvedl úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.

   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://portal.mpsv.cz/upcr/deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
Petr Ptáček
referent nepojistných sociálních dávek


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 2.května 2022.Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . . . . .Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . .