OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

Ve Zlíně dne 3.1.2022Úřad práce České republiky – krajská pobočka ve Zlíně, kontaktní pracoviště Zlín oznamuje, že pan Nazar Kozobutský, trvale bytem Holandská 2437, 272 01 Kladno, si může převzít písemnosti Rozhodnutí ve věci povolení k zaměstnání, č. j.:

ZLA-2014/2021-za,

ZLA-2015/2021-za,

ZLA-2016/2021-za,

ZLA-2017/2021-za,

ZLA-2018/2021-za

ze dne 7.9.2021 na adrese kontaktního pracoviště Zlín, Čiperova 5182, 760 01 Zlín, kde jsou uložena. Správnímu orgánu se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou jste uvedl. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.

Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://portal.mpsv.cz/upcr/deska.

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

 

                                                                                                             Ing. Andrea Tobolíková

                                                                                                            Odborný pracovník APZ

                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne

3.1.2022

Podpis: . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejmuto dne: . . . . . . . . .

                            Podpis: . . . . . . . . . . . . .