OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
V Praze dne 10.2.2020   Úřad práce České republiky - krajská pobočka pro hlavní město Prahu oznamuje, že pan Oldřich Vacek, trvale bytem Praha 3, Žižkov, U kněžské louky 2145/28, si může převzít písemnost ve věci nepojistných sociálních dávek čj. UPCR-AA-2020/450946-20200603, ze dne 26.10.2020, a to na adrese kontaktního pracoviště Praha 2 a 3, Bělehradská 214/86, Vinohrady, 120 00 Praha 2, kde je uložena. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou adresát uvedl úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.

   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://portal.mpsv.cz/upcr/deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
Petr Ptáček
referent nepojistných sociálních dávek


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 10.února 2020.Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . . . . .Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . .