Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Karlových Varech
DORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádDoručuje se:Horní Slavkov dne 10. 2. 2021
Petra Pužová
nám. Republiky č.p. 15
357 31 Horní Slavkov


   Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Karlových Varech (dále jen "úřad práce") oznamuje, že paní Petra Pužová, nar. 8. října 1988, bytem Školní č.p. 847, 357 31 Horní Slavkov, si může převzít rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOB-4/2021-JA, ze dne 5. ledna 2021, na adrese Úřadu práce České republiky - krajské pobočky v Karlových Varech, kontaktní pracoviště Sokolov, Dlouhá č.p. 634/12, 357 31 Horní Slavkov, kde je uloženo. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedla úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.


   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/uredni-deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


Bc. Petra Krtová
vedoucí oddělení evidence a podpor v nezaměstnanosti


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 10. 2. 2021.Podpis: . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . .Podpis: . . . . . . . . . . . . .