Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Karlových Varech
DORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádDoručuje se:Chodov dne 14. 10. 2020
Libuše Minaříková
Masarykova č.p. 502
357 34 Nové Sedlo u Lokte


   Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Karlových Varech (dále jen "úřad práce") oznamuje, že paní Libuše Minaříková, nar. 7. ledna 1982, bytem Masarykova č.p. 502, 357 34 Nové Sedlo u Lokte, si může převzít rozhodnutí ve věci podpory v nezaměstnanosti č. j. SOD-987/2020-KA, ze dne 4. září 2020, na adrese Úřadu práce České republiky - krajské pobočky v Karlových Varech, kontaktní pracoviště Sokolov, Bezručova č.p. 567, 357 35 Chodov u Karlových Var 1, kde je uloženo. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedla úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.


   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/uredni-deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


Iveta Korcová
zastupující vedoucí oddělení evidence a podpor v nezaměstnanosti


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 14. 10. 2020.Podpis: . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . .Podpis: . . . . . . . . . . . . .