Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ústí nad Labem

Kontaktní pracoviště Jirkov, Vinařická 1425, 431 11 Jirkov

Č. spisu: UP/140062/2019/HN
Č. jedn.: 29708/2019/JIR
Vyřizuje: Helena Viertlerová, DiS.
Datum: 31. 7. 2020
Petra Radová
Mládežnická 1640
431 11  Jirkov
Datum narození: 23. 1. 1982

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Podle ustanovení § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, přistupuje Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ústí nad Labem k doručení veřejnou vyhláškou. Na výše uvedeném pracovišti, kancelář 218, je uložena písemnost č. j. 14396/2020/JIR ze dne 29. 7. 2020 pro fyzickou osobu Petra Radová, nar. dne 23. 1. 1982, Mládežnická 1640, 431 11 Jirkov.

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.



Helena Viertlerová, DiS.
Vrchní referent/Rada

Vyvěšeno dne: 31. 7. 2020
Sňato dne:
Za správnost: Helena Viertlerová, DiS.