Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ústí nad Labem

Kontaktní pracoviště Jirkov, Vinařická 1425, 431 11 Jirkov

Č. spisu: UP/31812/2020/HN
Č. jedn.: 11126/2020/JIR
Vyřizuje: Kamila Pekárová, DiS.
Datum: 19. 6. 2020
Jaromír Bílý
Krušnohorská 1668
431 11  Jirkov
Datum narození: 2. 6. 1953

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Podle ustanovení § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, přistupuje Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ústí nad Labem k doručení veřejnou vyhláškou. Na výše uvedeném pracovišti, kancelář 219, je uložena písemnost č. j. 6563/2020/JIR ze dne 23. 3. 2020 pro fyzickou osobu Jaromír Bílý, nar. dne 2. 6. 1953, Krušnohorská 1668, 431 11 Jirkov.

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.Kamila Pekárová, DiS.
Vrchní referent/Rada

Vyvěšeno dne: 19. 6. 2020
Sňato dne:
Za správnost: Kamila Pekárová, DiS.