OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

V Ústí nad Labem dne 21. května 2020Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Ústí nad Labem oznamuje, že paní Alena Horvátová, trvale bytem U Jeslí 2181/2, 400 01 Ústí nad Labem, si může převzít písemnost Usnesení o přerušení řízení ve věci opětovného posouzení nároku a výše přiznaného příspěvku na péči, č.j. 61235/2020/UUA, ze dne 04.05.2020, na adrese kontaktního pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 3129/36, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1, kde je uložena. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, která byla uvedena úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.

Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://portal.mpsv.cz/upcr/deska

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

 

                                                                              Bc. Zlata Kuzmová
                                                                                              ředitelka odboru NSD

 

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 21. května 2020.

Podpis: . . . . . . . . . . . . .

 

Sejmuto dne: . . . . . . . . .

Podpis: . . . . . . . . . . . . .