Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Karlových Varech
DORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádDoručuje se:Horní Slavkov dne 19. 5. 2020
Igor Andel
Poštovní č.p. 647/9
357 31 Horní Slavkov


   Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Karlových Varech (dále jen "úřad práce") oznamuje, že pan Igor Andel, nar. 16. prosince 1975, bytem Poštovní č.p. 647/9, 357 31 Horní Slavkov, si může převzít rozhodnutí ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č. j. SOB-150/2020-JA, ze dne 27. dubna 2020, na adrese Úřadu práce České republiky - krajské pobočky v Karlových Varech, kontaktní pracoviště Sokolov, Dlouhá č.p. 634/12, 357 31 Horní Slavkov, kde je uloženo. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.


   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/uredni-deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


Iveta Korcová
zastupující vedoucí oddělení evidence a podpor v nezaměstnanosti


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 19. 5. 2020.Podpis: . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . .Podpis: . . . . . . . . . . . . .