Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Brně


 

DORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

V Hodoníně dne 12.5.2020Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Brně oznamuje, že pan Janiga Miroslav, nar. 10.5.1979, Masarykovo nám. 53/1, Hodonín, si může převzít písemnost Oznámení o zahájení správního řízení dávky hmotné nouze příspěvek na živobytí č. j. 15205/2020/HOD ze dne 9.4.2020 na adrese kontaktního pracoviště Hodonín, Lipová alej 3846/8, Hodonín, 695 01 Hodonín 1, kde je uložena. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.

Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/uredni-deska

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

 

                                                                                                      Hana Šigutová

                                                                          Ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče        

 

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne

12.5 2020.

Podpis: . . . . . . . . . . . . .

 

Sejmuto dne: . . . . . . . . .

Podpis: . . . . . . . . . . . . .