Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Brně
DORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádDoručuje se:V Brně dne 5.5.2020
Nikola Dunková
Churého 846/32
Černovice
618 00 Brno 18


   Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Brně (dále jen "úřad práce") oznamuje, že paní Nikola Dunková, nar. 23.2.1993, bytem Churého 846/32, Černovice, 618 00 Brno 18, si může převzít oznámení o zahájení správního řízení ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. BMA-17213/2020-F2 ze dne 11.2.2020, na adrese Úřadu práce České republiky - krajské pobočky v Brně, kontaktní pracoviště Brno-město, Polní 1011/37, Štýřice, 639 00 Brno 39, kde je uloženo. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.


   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://portal.mpsv.cz/upcr/deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


Bc. Veronika Doleželová
pracovnice evidence a podpor v nezaměstnanosti,
oddělení evidence a podpor v nezaměstnanosti I


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 13.5.2020Podpis: . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . .Podpis: . . . . . . . . . . . . .