Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Jihlavě
DORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádDoručuje se:Třešť dne 20. 3. 2020
Michal Hejda
Palackého č.p. 1369/28
589 01 Třešť


   Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Jihlavě (dále jen "úřad práce") oznamuje, že pan Michal Hejda, nar. 16. října 1983, bytem Palackého č.p. 1369/28, 589 01 Třešť, si může převzít rozhodnutí ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č. j. JID-74/2020-92, ze dne 28. února 2020, na adrese Úřadu práce České republiky - krajské pobočky v Jihlavě, kontaktní pracoviště Telč, Revoluční č.p. 20/1, 589 01 Třešť, kde je uloženo. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.


   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/uredni-deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


Mgr. Iveta Bočková
vedoucí kontaktního pracoviště ÚP ČR


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 20. 3. 2020.Podpis: . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . .Podpis: . . . . . . . . . . . . .