OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

V Praze dne 18.3. 2020   Úřad práce České republiky - krajská pobočka pro hlavní město Prahu oznamuje, že

 Paní PhDr. Magdaléna Trusinová, Batličkova 253/1, 182 00 Praha 82 Libeň, si může převzít písemnost Výzva, Č.j. 392742/20/AB ze dne 9.3.2020 na adrese kontaktního pracoviště Praha 8, Na Maninách 876/7, 170 00 Praha 7, kde je uložena. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedla úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.

   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://www.uradprace.cz/web/cz/urední-deska.

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

 

Markéta Amlerová

 

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 18.3.2020

Podpis: . . . . . . . . . . . . .

 

Sejmuto dne:

Podpis: . . . . . . . . . . . . .