Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ústí nad Labem

Kontaktní pracoviště Jirkov, Vinařická 1425, 431 11 Jirkov

Č. spisu: 23649-19-CV
Č. jedn.: 76451/20/CV
Vyřizuje: Pavla Šrámková
Datum: 18. 3. 2020
Ludmila Horváthová
Ervěnická 1043
431 11  Jirkov
Datum narození: 12. 8. 1988

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Podle ustanovení § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, přistupuje Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ústí nad Labem k doručení veřejnou vyhláškou. Na výše uvedeném pracovišti, kancelář 209, je uložena písemnost č. j. 76451/20/CV ze dne 9. 3. 2020 pro fyzickou osobu Ludmila Horváthová, nar. dne 12. 8. 1988, Ervěnická 1043, 431 11 Jirkov.

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.Pavla Šrámková
Odborný referent/Vrchní referent

Vyvěšeno dne: 18. 3. 2020
Sňato dne:
Za správnost: Pavla Šrámková