Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Brně




DORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád



Doručuje se:V Brně dne 3.2.2020
Jiří Bilý
Plotní 12/39
Komárov
602 00 Brno 2


   Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Brně (dále jen "úřad práce") oznamuje, že pan Jiří Bilý, nar. 9.1.1990, bytem Cejl 517/49, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, si může převzít rozhodnutí ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. BMA-1562/2020-F5 ze dne 3.2.2020, na adrese Úřadu práce České republiky - krajské pobočky v Brně, kontaktní pracoviště Brno-město, Polní 1011/37, Štýřice, 639 00 Brno 39, kde je uloženo. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.


   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://portal.mpsv.cz/upcr/deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


Bc. Veronika Doleželová
pracovnice evidence a podpor v nezaměstnanosti,
oddělení evidence a podpor v nezaměstnanosti I


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 5.2.2020Podpis: . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . .Podpis: . . . . . . . . . . . . .