Úřad práce České republiky - krajská pobočka pro hlavní město Prahu
DORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádDoručuje se:Praha dne 31. ledna 2020
Chima Nwafor
Na Folimance č.p. 2118/5
Vinohrady
120 00 Praha 2


   Úřad práce České republiky - krajská pobočka pro hlavní město Prahu (dále jen "úřad práce") oznamuje, že pan Chima Nwafor, nar. 15. 8. 1983, bytem Na Folimance č.p. 2118/5, Vinohrady, 120 00 Praha 2, si může převzít oznámení o zahájení správního řízení ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání pro maření součinnosti s úřadem práce bez vážného důvodu č. j. ABC-18706/2019-02/05, ze dne 15. 11. 2019, na adrese Úřad práce České republiky - krajská pobočka pro hlavní město Prahu, kontaktní pracoviště Praha 2, Bělehradská 214/86, Vinohrady, 120 00  Praha 2, kde je uloženo. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.

   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/uredni-deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


Adéla Hercíková
a podpor v nezaměstnanosti


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 31. 1. 2020.Podpis: . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . . Podpis: . . . . . . . . . . . . .