Úřad práce České republiky - krajská pobočka pro hlavní město Prahu
DORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádDoručuje se:Praha dne 31. 1. 2020
Jana Tranová
Benešovská č.p. 1950/14
Vinohrady
101 00 Praha 101


   Úřad práce České republiky - krajská pobočka pro hlavní město Prahu (dále jen "úřad práce") oznamuje, že paní Jana Tranová, nar. 2. března 1993, bytem Benešovská č.p. 1950/14, Vinohrady, 101 00 Praha 101, si může převzít rozhodnutí ve věci zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání č. j. ABC-2136/2019-02/X2, ze dne 15. listopadu 2019, na adrese Úřadu práce České republiky - krajské pobočky pro hlavní město Prahu, kontaktní pracoviště Praha 2, Bělehradská č.p. 214/86, Vinohrady, 120 00 Praha 2, kde je uloženo. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedla úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.


   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/uredni-deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


Gabriela Fabiánková, DiS.
vedoucí oddělení zprostředkování, evidence a podpor v nezaměstnanosti Oddělení zprostředkování, evidence a podpor v nezaměstnanosti


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 31. 1. 2020.Podpis: . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . .Podpis: . . . . . . . . . . . . .