Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Karlových Varech
DORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádDoručuje se:Horní Slavkov dne 30. 1. 2020
Josef Blümel
Kounice č.p. 614/10
357 31 Horní Slavkov


   Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Karlových Varech (dále jen "úřad práce") oznamuje, že pan Josef Blümel, nar. 3. října 1999, bytem Zahradní č.p. 639/11, 357 31 Horní Slavkov, si může převzít rozhodnutí ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č. j. SOB-440/2019-JA, ze dne 23. prosince 2019, na adrese Úřadu práce České republiky - krajské pobočky v Karlových Varech, kontaktní pracoviště Sokolov, Dlouhá č.p. 634/12, 357 31 Horní Slavkov, kde je uloženo. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.


   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/uredni-deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


Ing. Milan Půta
vedoucí oddělení evidence a podpor v nezaměstnanosti


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 30. 1. 2020.Podpis: . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . .Podpis: . . . . . . . . . . . . .