Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ústí nad Labem

Kontaktní pracoviště Jirkov, Vinařická 1425, 431 11 Jirkov

Č. spisu: UP/112716/2019/HN
Č. jedn.: 2342/2020/JIR
Vyřizuje: Alena Rychvalská
Datum: 29. 1. 2020
Martin Pergler
Březenec 255
431 11  Jirkov
Datum narození: 31. 8. 1994

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Podle ustanovení § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, přistupuje Úřad práce ČR – krajská pobočka v Ústí nad Labem k doručení veřejnou vyhláškou. Na výše uvedeném pracovišti, kancelář 219, je uložena písemnost č. j. 24870/2019/JIR ze dne 9. 10. 2019 pro fyzickou osobu Martin Pergler, nar. dne 31. 8. 1994, Březenec 255, 431 11 Jirkov.

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.Alena Rychvalská
Odborný referent/Vrchní referent

Vyvěšeno dne: 29. 1. 2020
Sňato dne:
Za správnost: Alena Rychvalská