Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Karlových Varech
DORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádDoručuje se:V Chebu dne 15. 1. 2020
Ondrej Kotlár
Ruská č.p. 155/3
353 01 Mariánské Lázně 1


   Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Karlových Varech (dále jen "úřad práce") oznamuje, že pan Ondrej Kotlár, nar. 24. prosince 1979, bytem Ruská č.p. 155/3, 353 01 Mariánské Lázně 1, si může převzít rozhodnutí ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č. j. CHA-1878/2019-5, ze dne 20. listopadu 2019, na adrese Úřadu práce České republiky - krajské pobočky v Karlových Varech, kontaktní pracoviště Cheb, Svobody č.p. 207/52, 350 02 Cheb 2, kde je uloženo. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.


   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/uredni-deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 15. 1. 2020.Podpis: . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . .Podpis: . . . . . . . . . . . . .