Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Českých Budějovicích
DORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádDoručuje se:ve Vodňanech dne 21. 11. 2019
Marián Rác
Sídl. Škorna č.p. 1198
Vodňany II
389 01 Vodňany


   Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Českých Budějovicích (dále jen "úřad práce") oznamuje, že pan Marián Rác, nar. 22. listopadu 1982, bytem Stožická č.p. 417, Vodňany II, 389 01 Vodňany, si může převzít rozhodnutí ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č. j. STC-413/2019-E, ze dne 15. listopadu 2019, na adrese Úřadu práce České republiky - krajské pobočky v Českých Budějovicích, kontaktní pracoviště Vodňany, Elektrárenská č.p. 28, Vodňany II, 389 01 Vodňany, kde je uloženo. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.


   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://portal.mpsv.cz/upcr/deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


Vladimíra Chlumská
oprávněná úřední osoba


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 21. 11. 2019.Podpis: . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . .Podpis: . . . . . . . . . . . . .