Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Jihlavě
DORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádDoručuje se:V Jihlavě dne 18. 11. 2019
Marek Nosek
Erbenova č.p. 2637/58
586 01 Jihlava 1


   Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Jihlavě (dále jen "úřad práce") oznamuje, že pan Marek Nosek, nar. 8. září 1991, bytem Erbenova č.p. 2637/58, 586 01 Jihlava 1, si může převzít rozhodnutí ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č. j. JIA-2669/2019-2, ze dne 22. října 2019, na adrese Úřadu práce České republiky - krajské pobočky v Jihlavě, kontaktní pracoviště Jihlava, Brtnická č.p. 2531/21, 586 01 Jihlava 1, kde je uloženo. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.


   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://portal.mpsv.cz/upcr/deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


Mgr. Pavel Straka
vedoucí oddělení zprostředkování, evidence a podpor v nezaměstnanosti Oddělení zprostředkování, evidence a podpor v nezaměstnanosti


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 18. 11. 2019.Podpis: . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . .Podpis: . . . . . . . . . . . . .