Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Brně


 

DORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

                                                                                            V Hodoníně dne 15.11.2019Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Brně oznamuje, že paní Monika Balážová, zákonný zástupce nezletilého Abdoul Tonde,  trvale bytem  Hodonín, Lipová alej 3059/7,  si může převzít písemnost  rozhodnutí  č. j. 49181/2019/HOD ze dne 5.11.2019 na kontaktním pracovišti Úřadu práce Hodonín, Lipová alej 3846/8, Hodonín, kde je uložena. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručit na adresu, kterou uvedl. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.

Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://portal.mpsv.cz/upcr/deska

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

 

 

                                                                                                Šárka Půčková

Ověřovatel dávek SSP a dávek PP

 

 

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne

Podpis: . . . . . . . . . . . . .

 

Sejmuto dne:

Podpis: . . . . . . . . . . . . .