OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádVe Zlíně dne 18. listopadu 2019


   Úřad práce České republiky – Krajská pobočka ve Zlíně oznamuje, že paní Adriana Moravčíková, Podlesí II 4936, Zlín, 760 05 Zlín 5, si může převzít písemnost Oznámení o zahájení řízení z moci úřední č. j. 325840/19/ZL ze dne 18. listopadu 2019 na adrese Kontaktního pracoviště Zlín, třída Tomáše Bati 3792, Zlín, 760 01 Zlín 1, kde je uložena. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.

   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://portal.mpsv.cz/upcr/deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


Bc. Dagmar Přílučíková
ověřovatel dávek SSP a dávek pěstounské péče


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 18. listopadu 2019.Podpis: . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . .Podpis: . . . . . . . . . . . . .