Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Brně
DORUČENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádDoručuje se:V Brně dne 2.6.2024
Lucie Kalábová
Husova č.p. 165/5
Staré Brno
602 00 Brno 2


   Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Brně (dále jen "úřad práce") oznamuje, že paní Lucie Kalábová, nar.28.1.1976, bytem Husova č.p. 165/5, Staré Brno, 602 00 Brno 2, si může převzít oznámení o zahájení správního řízení ve věci vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání č.j. BMA-87198/2024-C2 ze dne 28.6.2024, na adrese Úřadu práce České republiky - krajské pobočky v Brně, kontaktní pracoviště Brno-město, Polní 1011/37, Štýřice, 639 00 Brno 39, kde je uloženo. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.


   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://portal.mpsv.cz/upcr/deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


Jana Procházková
Specialista evidence a dávek PvN,
oddělení evidence a podpor v nezaměstnanosti I


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 10.7.2024Podpis: . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . .Podpis: . . . . . . . . . . . . .