Úřad práce České republiky – krajská pobočka v Pardubicích

 

OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

Podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       V Hlinsku dne  16.8.2023

 

Úřad práce  České republiky – krajská pobočka v Pardubicích oznamuje, že paní Nikola Jílková,  bytem Husova 30, 539 01 Hlinsko v Čechách 1, si může 

p ř e v z í t  p í s e m n o s t

č.j.: MPSV-UP/154164/23/CR  ze dne 24.červeence 2023 na adrese Úřadu práce  České republiky – krajská pobočka v Pardubicích, kontaktního pracoviště Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1570, 539 01 Hlinsko v Čechách 1, kde je uložena. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.

Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: http://portal.mpsv.cz/upcr/deska/pak

 

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

 

Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 16.8.2023.

 

 

                                                                                                            Ing. Petr Sádovský

                                                                                                           vedoucí KoP v Hlinsku  

 

 

                                                                                                                                             

                                           

 

 

 

MPSV – OSÚ, ved. odd. 322, 1.4.2011                                                                                                                S15