OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádV Praze dne 11. července 2024


   Úřad práce České republiky – Krajská pobočka pro hlavní město Prahu oznamuje, že pan Mgr. et MgA. Dominik Forman, nar. 23.1.1989, V Horní Stromce 2457/2, Vinohrady, 130 00 Praha 3, si může převzít písemnost Výzva č. j. 1126641/24/AB ze dne 4. července 2024 na adrese Kontaktního pracoviště Praha 2 a Praha 3, Šafaříkova 557/14, Vinohrady, 120 00 Praha 2, kde je uložena. Tuto písemnost se prokazatelně nedaří doručovat na adresu, kterou uvedl úřadu práce. Písemnost lze vyzvednout v úředních hodinách úřadu práce.

   Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: https://www.uradprace.cz/web/cz/uredni-deska

   Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.


Mgr. Kristián Horváth
vedoucí oddělení SSP a dávek SPOD


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne 11. července 2024.Podpis: . . . . . . . . . . . . .
Sejmuto dne: . . . . . . . . .Podpis: . . . . . . . . . . . . .